آرشیف

2016-1-7

زکریا فصیحی

جـــــــا مـانــــــــده
 

اسیر
 

من از جا ماندگان فصل جنگم
مداد و دفترم، تیر و تفنـــگم

ولی افسوس مثل ماهی ی سرخ
اسیر آب تُنگ و تُنگِ تنـــــگم

12/8/94

 

 

جا مانده
 

لبم خشکید از بس خواندم از تو
کنار شعر، اشک افشاندم از تو

تو رفتی و به مقصد ره سپردی
ولی من همچنان جا ماندم از تو

12/8/94