آرشیف

2021-3-25

شاه ولی آرین

میراثي جمهوریت

جمهوریت مېراثي نه دي زورواکانو
دا زمان د بـې وسي نـه دي یـارانــو

په مردارو را ټول شوې ټپسان دي
دغه وخت د خاموشي نه دي یارانو

شاه ولی ارین
دنمارک
۰۷/۰۳/۲۰۲۱