آرشیف

2021-2-9

شاه ولی آرین

قسمت

سپینې واورې یې په وینو باندې سرې کړې
خــدایـــه! دا زمـوږ قسمـت دئ کـه قــضــا

انــسانـیــت لـــه دی هــیــواده تــښتـیـدلـــی
دغـــه جـــبــر د تـــاریــخ دی کــه جــفـــا

۹/۰۲/۲۰۲۱
دنمارک

شاه ولی ارین