آرشیف

2021-7-7

شاه ولی آرین

شاهین

 

شاهیـن تـل کــوي، پـه لــوړه پــروازونـه

نـن لـویـدلي پـرې هـر یـو کړي  ګـذارونه

د وطـن دښـمـن بـه هـیڅکله ښـاد نــه شي

ځــکه هــر هـیــوادپـال سـاتـي سنـګـرونـه

اغوس دنمارک

۰۲ /۰۷/۲۰۲۱

شاه ولی ارین