آرشیف

2021-11-5

شاه ولی آرین

زموږ نصیب

 

خدایه! دا څومره سختي زمـوږ نـصیب شوه
پـه یـو بـل پسې خـواري زموږ نـصیب شوه

 

دښمـنـان د دې وطـن کـمیـن کـې نـاست دي
لـه هـر لـورې بـد بختي زمـوږ نـصیب شوه

اغوس دنمارک
۰۲/۱۱/۲۰۲۱

شاه ولی ارین