آرشیف

2021-7-4

شاه ولی آرین

زما ارمان

 

ستا په جبین مې د شین خال ارمان و

ستـا دعــزت او سـرو مـال ارمـان و

د بـې وفــا نــړۍ، جـفــا تـــه ګــوره

زما پـه ژونـد کې ستا جمال ارمـان و

هـر څه بـدلون ومونـد زمـان بـدل شو

تا ته مې جـوړ د زړه د ټـال ارمان و

د دښمن نښې مې ځـیګر سـوری کـړ

دا ستـا د مـینې مـې وصال ارمـان و

کلـه بـه بـیا شي زما ژونـدي یـادونـه

ستا مې د لـوړ عـزت جـلال ارمان و

اغوس دنمارک

۲۴/۰۶/۲۰۲۱

شاه ولي ارین