آرشیف

2021-4-12

شاه ولی آرین

زخمي زړونه

 

دا د هـیـلـو غــوټـۍ کلـه بــه سپـــړېــږي‎
یــــوه ورخ بـــه دا ګلــونــه وغــوړېـږي

 

جـفـا بـس ده، د وفـا پــر لـور ګام واخلئ
زخمي زړونه په مـرهم باندې جوړېـږي

 

اغوس دنمارګ

۰۷/۰۴/۲۰۲۱

شاه ولی ارین