آرشیف

2021-11-7

شاه ولی آرین

د جهالت غرور

 

غـرور د جهالت خطر د مرګ دی

بې سوچه حرګت سفر د مرګ دی

 

اړتیــا د زمانـي سـره تـګ غـواړو

ولس سـره جـفـا  اثـر د مـرګ دی

 

شاه ولی ارین

اغوس دنمارک

۰۶/۱۱/۲۰۲۱