آرشیف

2021-2-15

شاه ولی آرین

اورونه او دودونه

د اور دودونــو نـــه حـریـص ګـاونــډی خـونـد اخلی 
زمــوږ بـې نـنـګـه ځـان دښمـن ورسره شخوند اخلی
 
کلــه بــه پــوه شې پـه چلونو زمـا مظلوم هـیـواد وال 
چـې دښـمـنـان یـې په پلمو بیا تــریــنه ژونـــد اخـلـی
 
۱۳/۰۲/۲۰۲۱ 
دنمارک
 

اورونه او دودونه