آرشیف

2021-5-7

شاه ولی آرین

ارمانونه

تـاسو غواړئ کړئ تباه ټول ارزښتونـه

نـه پوهېـږئ ستاسو تور دي ضمېرونـه

 

نـن اړتـیا شته هم د سولی ورورلۍ تــه

درملنه وکړئ جوړ کړئ زخمي زړونه

 

اغوس دنمارک

۲۷/۰۴/۲۰۲۱

شاه ولی ارین