آرشیف

2015-1-8

عبدالقادر حيران غوري

سلام بـــه سايت جام غور

غــــور بـاسـتـــا ن قــشــنـــگ و زيــبـــا
انـطـــور كــــه از نـــام تــــوســت پـيــــدا
نـگــزارمــت كــه ذلـيـل خـار زار شــوي
نگزارمت كه پا يمال دشمن غدار شوي

جام غورسايت انتر نيتي است كه توسط يكي از فرزانه فرزندان غوري دور ازوطن مسكن پادر عريصه حيات وفعاليت گذاشت وامروز بسا افتخار زينت و عزت را به كشور عز يز افغا نستان و خصوصآ براي ملت غور وغوري تباران دردنيا به ارمغان اورده.

اي كه كردهءنام غورو غوريان بلند       حق ترا محفوظ بدارد ازهرگزند

گرچه خوب بياد داريم كه بعداز قرنها خا موشي وفراموشي از امپراطوري،جهانگيري وجهان گشاي غوريان  در قرن 21 غوريان شجاع ، دلير، و غيرت مند در ميدانها ي نبرد آزادي خواهي حاضرصحنه گرديده وشمشير هاي نيكان رااز غلاف كشيده وبا نيروي ايمان بر فرق دشمن كوبيدن تمامي ولسوالي ها رااز لوث كثيف حكومت وقت پاك و غور ازاد گرديد ودر طي سال هاي جها د يك منطقه امن ومطمن براي مجاهدين ولا يات سمت شمال كشور بود كه بسياربا اطمنان قطار هاي اكمالاتي   مجا هدين  از اين ولايت ميگذشت  در عهد پادشاهي اعلحضرت محمد ظاهر شاه وكيل فخرالدين غوري وكيل منتخب در پار لمان همان وقت در صداقت راستي وخدمت براي مردم مظلوم وستمديده  ويكتا پرستي ودر غرس نمودن نهال حريت و ازادي فخر غور غوريان نه بلكه فخر افتخار همه ملت و كشور افغا نستان عزيز  بود .وتا امروز الگو ومايه افتخار همگي ميباشد – مشعل: هنر وادب در غرب كشورشعله ورشد وجهاني را از تاريكي مكدر نجات داد ومنور گردانيد وهنر هاي زيبا وپرصلا بت او سرمشق همه هنر مند ان چهره دست دنيا شد نا م نشا ن عزمت غور يكبار ديگرروشني آن خارج از مرزها  گذشت وافتخارات را براي  افغانها بياد گار اورد . مقاومت در برابراجنبي در كوه اجل – اجل صدا ها متجاوزرا بدست مجا هدين هدفمندغوري به نما يش گذاشت از  قله هاي سر بفلك كشيده كوه اجل وديگر كوه پا ره غور  از كوه هاي چهار سده ومرغا بتوسط امواج مخا بره مقا و مت گران با ايمان  شجاع و نستوه غوريان اوازه توان وقدرت مقاو مت گران راستين ملت غور در جهان پخش ونشر گرديد.
   مرد سلحشور ومجاهد توانا حاجي عبدالسلام  شهيد در وقت حيات خويش قلب دره كه يك نفر پياده رو هم نمي توانست ازان دره تنگ پر سنگ لاخ به اساني بگذرد را با وسايل عادي (بيل ،كلنگ ، تيشه، تبر) به زور بازو راد مردان پر قوت غوري شگا فت وبطول 30 كيلو متر سرك ساخت كه  تصورانرا هيچ كس نمي كرد منار زيبا و قشنگ  كه بنام منار جام مشهور ومعرو ف است ودر جهان از شهرت  بلخصوص خود برخور دار ميبا شد جدش سطان غياث الدين بزرگ در820 سال قبل انرا درين دره بنا وساخت وبياد گار تاريخ گذاشت امروز فرزندش راه و سرك اش را بنا اعمار نمود و به يادگار تا ر يخ گذاشت    كه از اعمار اين سرك  تكنالوژي جديد با اين همه كر فر خود نا تواني خويش را اظهار نمود ه بود .
 تاريخ نويس لايق مردژولده و فقير ما محمد موسي " شاداب"  با توانمدي كتاب تاريخ غور-( زاده گاه هفت اختر) را چاپ وبدسترس همه گا ن گذاشت كه شان وشوكت غوري هارا از ابتدا تا انتها اين تاريخ بطور واقعي ان بيان نقل مينمايد .
  نويسنده چهره دست دانشمند توانا وگويا ما عبدالقادر موحد  "رحيمي" كتاب تذ كرالشعراغوركه معرف  شا عر هاي ديروز و امروز عاشقان كه در حطه غور حيات را پدرود گفتن ويا در جامه حيات هستند ترتيب وبدست نشر سپرد ه كه امسال از چاپ برامده است نتجه 6 سال زحمتكشي اين برادر را خواهم ديد تاهمگان بدانند كه در قلم ودنيا شعرو ادب غوري ها در چه موقف ازعلم دانش وفصل برخوردارند وچه سان عاشقان اين حطه نام دار جهان مراحل عشق مجازي را طي وچه زيبا در مرحله و حيات فنا في لرسول وفنافي الله رسيده ومعرفت پرودگا ررا حاصل نموده اند .
   بيايد تا به اخلاص بگويم اعلم  المت بر اشفته با اهتزاز باد با ايجاد سا يت جام غور  شان شوكت غوري ها را بعد از قرنها فراموشي دوباره زنده وبياد زمان  اوردي. آري تاريخ بياد دارد وگويا است كه زماني اجداد تو دركشور هند تمامي ارشادات ديني (دين اسلام)واطلا عا ت مسايل فرهنگي ، اجتماعي،ادبي،اقتصادي  و سياسي امپراطوري غوريها رااز طريق وسايل نشراتي همان وقت نشر پخش مينمودند وجهان انگشت حيرت را بداندان ميگرفت . خوشا بحال فرزندان آنها كه امروز با قدرت توان علمي وجسارت شاهانه تمامي راز هاي نهفته وافتخارات غور رااز طريق سايت جام غور( سايت افتخارملت مجاهدافغانستان ) دركشور دنمارک نشرو پخش ميدارند . وبه مانند اجداد خود جهان امروزي را به حيرت انداخته اند . سلام به سايت جام غور سلام…………