آرشیف

2017-7-26

جام غور

یار محمد یاور: خشونت در ولایت غور کاهش یافته است

یار محمد یاور: خشونت در ولایت غور کاهش یافته است

یار محمد یاور: خشونت در ولایت غور کاهش یافته است

در جلسه هماهنگی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نمایندگان رسانه ها در ولایت غور، یار محمد یاور مدیر مسؤل نشریه "هیس" حین که در مورد استقامت و پای مردی خبرنگاران غور صحبت میکرد گفت: بعضی ها فکر می کنند که خشونت ها در غور افزایش یافته و در حقیقت این رشادت خبرنگاران مارا نشان میدهد که تمام قضایارا پوشش خبری میدهند در صورت که خشونت ها کاهش یافته و در گذشته به مراتب خشونت زیاد تر از امروز بود ولی خبرنگاری نبود تا آنهارا گزارش دهد. 
 
جلسۀ هماهنگی با رسانه ها یکی از فعالیت های عمده ای است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای حمایت از خبرنگاران در پلان عمل خود گنجانیده و این فعالیت بصورت ربعوار در تمام دفاتر کمیسیون بمنظور بررسی و پیگیری مشکلات و مطالبات حقوق بشری رسانه ها و خبرنگاران تدویر می شود. از آنجایکه خبرنگاران یکی از اصناف فعال و در حقیقت صدای رسای جامعه برای عدالت خواهی، مبارزه با تبعیض و بهبود نظام بر اساس حقوق شهروندی بین حکومت و مردم عمل می کند وظیفه خطیری را به دوش دارد و در اجرای این وظیفه با صدها موانع و تهدید روبرو هستد. به این اساس دفتر ولایتی غور، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان جلسه هماهنگی ربع سوم با خبرنگاران را به تاریخ 3 اسد 1396 با حضور بیش از 12 تن خبرنگاران محلی اعم از تصویری، صوتی و چاپی در سالن دفتر کمیسیون برگزار کرد.
مبارک رضایی رئیس دفتر ولایتی غور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ضمن خوش آمدید در سخنان افتتاحیه خود خبرنگاران را چشم تیز بین و گوش شنوای جامعه خطاب کرده  و در معرفی مختصر که از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ارائه داشت؛ ماده 58 قانون اساسی کشور را مبنی قانونی ملی  و اصول پاریس را مبنی قانونی بین المللی کمیسیون اشاره کرد. وی اهداف اساسی کمیسیون را ترویج، نظارت و حمایت حقوق بشر و بررسی و بهبود وضعیت حقوق  بشر در کشور بر شمرد.   آقای رضایی با توجه به اهداف کاری کمیسیون و رسانه ها،  رابطه کمیسیون و رسانه هارا یک رابطه کاری تنگاتنگ خوانده و مشکلات فراراه رسانه ها و خبرنگاران را مشکلات حقوق بشری متذکر شد، البته با تأکید بر این موضوع  که خبرنگاران همان مشکلات را در این جلسه مطرح کنند که پیگیری و رسیدگی به آن مشکلات جزء از مأموریت ها و صلاحیت های کمیسیون باشد و یا امکان همکاری وجود داشته باشد. .
آقای یار محمد یاور، مدیر مسؤل نشریه هیس به نمایندگی از خبرنگاران در جلسه پیشرفت های کاری و فعالیت های رسانه ای را در ولایت غور قابل توجه بیان کرده و در بخش از سخنانش افزود : " گرچه بعضی ها به این باور اند که خبرنگاران از ولایت غور یک چهره خشن به دنیا معرفی کرده  ولی من معتقد هستم که خشونت در ولایت غور کاهش یافته و قضایای که انعکاس می یابد فعالیت خبرنگاران را نشان میدهد؛ در صورتیکه در گذشته به مراتب خشونت زیاد بوده اما به دلیل عدم موجودیت خبرنگار قضایا انعکاس داده نمی شد". وی اضافه کرد که ولایت غور نسبت به بعضی از ولایات دیگر افغانستان از نقطه نظر کاهش خشونتها  وضعیت بهتر دارد، در حالیکه در سایر ولایات کشور اتفاقات رخ میدهد که در ولایت غور  رخ نمی دهد. ایشان همچنان مشکلات عمومی رسانه ها را مطرح ساخت و  سایر خبرنگاران نیز به نوبت هر یک احمد شاه موحد و سید معروف سیدی خبرنگاران رادیو سرحد، تیمورشاه احمدی خبرنگار رادیو تلویزیون ملی غور، سمیع نژاد خبرنگار رادیو فیروزکوه، جنت میر رفیق و نثار احمد عطایی خبرنگاران رادیوصدای غور و عبدالسلام صمیم مسؤل رادیو صدای عدالت با سپاس از تدویر جلسات هماهنگی کمیسیون،  مشکلات خبرنگاران و رسانه ها را بیان داشتند.
 
 
 
مشکلات عمده که توسط خبرنگاران مطرح شد:

  • عدم پاسخ گویی مسؤلین یا عدم شریک سازی به موقع اطلاعات توسط مراجع حکومتی؛ خبرنگاران شکایت دارند برای بدست آوردن خبر از مراجع مسؤل، ساعت ها پشت دروازه های شان منتظر می مانند و تماس های تلفونی را نیز پاسخ نمیدهند.
  • مشکلات اقتصادی: تمام رسانه ها با چالش های اقتصادی مواجه بوده و این چالش رسانه های چاپی را با رکود کامل مواجه ساخته و سایر رسانه های اجتماعی نیز متأثر از آن، مشکلات کیفی دارند. خبرنگاران  و رسانه ها با پول نا چیز شخصی شان فعالیت دارند؛
  • عدم حضور خانم ها در رسانه ها: مشکلات که در جامعه وجود دارد بر میگردد به زن و مرد، اما به نسبت نبود خبرنگار زن تحت پوشش قرار دادن موضوعات مربوط به زنان در یک جامعه سنتی کار دشوار است.
  • تهدیدات امنیتی: گاهاً خبرنگاران به دلیل موضوعات امنیتی و تصادم خبر با منافع زورمندان دست بخود سانسوری می زنند.
  • عدم هماهنگی بین خبرنگاران و احساس ضرورت به موجودیت خانه خبر؛  خبرنگاران موجودیت خانه خبر را برای هماهنگی بیشتر بین خبرنگاران ضروری می دانند.

قابل ذکر است که در ولایت غور، چهار رسانه صوتی خصوصی و یک رسانه تصویری و یک رسانه صوتی دولتی عملا فعال بوده و تعداد زیاد نشرات چاپی به دلیل نداشتن بودجه بیش از یک سال است که نشرات شان متوقف شده است. به نسبت نبود بودجه کافی در رسانه های خصوصی، عموماً خبرنگاران کم تجر به صورت رضاکارانه برای یک مدت فعالیت می کنند و به دلیل نداشتن معاش ثبات ندارند و رسانه را زود  ترک می کنند که به گفته مسؤلین رادیو های خصوصی این یک مشکل عمده فراراه داشتن خبرنگاران مجرب  در این رسانه ها است.
در اخیر آقای رضایی رئیس دفتر تمام مشکلات که در جلسه ذکر شد یک به یک با خبرنگاران مورد بحث قرارداده  و راهای حل آن را  به بررسی گرفتند.  برای خبرنگاران اطمینان داده شد  که به استثنای مشکلات اقتصادی یا مشکلات  که با مأموریت های کمیسیون ربط نمیگیرد، سایر موضوعات را لیست کرده  و بمنظور پیگیری با مراجع مربوطه آن شریک می سازد. در مورد ارتقای ظرفیت خبرنگاران گفته شد که یک کارگاه ارتقای ظرفیت  در مورد حقوق بشر از طرف کمیسیون برای خبرنگاران برگزار میگردد. بر علاوه  گفته شد که خبر نگاران می توانند در مورد آموزش های حرفوی و مسلکی  اگر راهی دیگری موجود نباشد، افراد متخصص را از بین خود شان انتخاب کنند و با راه اندازی برنامه های ظرفیت سازی از سالن و امکانات کمیسیون هرقت که بخواهند استفاده نمایند. همچنان از طرف دفتر ولایتی غور کمیسیون به خبرنگاران وعده داده شد که اگر چنانچه خبرنگاران به موافقه برسند، امکانات که در اختیار دفتر ولایتی غور کمیسیون موجود  هست جهت تسهیل برای ایجاد مرکز هماهنگی رسانه ها در اختیار شان قرار داده خواهد شد.