آرشیف

2017-5-14

جام غور

کار گاه آموزشی حقوق بشر برای منسوبین امنیتی ولسوالی لعل وسرجنگل تدویر یافت


کار گاه آموزشی حقوق بشر برای منسوبین امنیتی ولسوالی لعل وسرجنگل تدویر یافت

بخش آمبودزمن با همکاری بخش تعلیمات وبخش اطفال دفتر ولایتی غورکمیسیون مستقل حقوق بشر کارگاه آموزشی سه روزه را تحت عنوان "آموزش حقوق بشر" از تاریخ (11الی 13) ثور 1396خورشیدی، با اشتراک 37 تن (1 زن و 36 مرد) از منسوبین نیروهای امنیت ملی وپولیس قوماندانی امنیه ولسوالی لعل وسرجنگل برگزار نمود.
این کارگاه آموزشی با تلاوت آیاتی از قرآن شریف توسط یکی از اشتراک کنندگان آغاز شد و سپس عبدالصمد "امیری" سرپرست دفتر ولایتی غور کمیسیون مستقل حقوق بشربا سخنان مقدماتی خویش کارگاه را افتتاح نموده و اهداف کمیسیون مستقل حقوق بشر، اهمیت این کارگاه اموزشی و تفاهمنامه همکاری و هماهنگی میان وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را برای اشتراک کنندگان به طور مفصل بیان نمود.
سپس ناظرحسین "معاون" قوماندانی امنیه لعل وسرجنگل در مورد همکاری همه جانبه با کمیسیون مستقل حقوق بشر صحبت نمود و برگزاری چنین ورکشاپ ها را بسیار مفید وموثرخواند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همه ساله طبق برنامه ای عمل خویش در تلاش است از طریق برگزاری برنامه های آگاهی دهی و تدویر کارگاه های آموزشی، سطح آگاهی شهروندان و جامعه را از موضوعات و مفاهیم حقوق بشری افزایش دهد. تدویر کارگاه آموزشی سه روزه برای منسوبین امنیت ملی وقوماندانی امنیه ولسوالی لعل وسرجنگل ولایت غور به منظور بلند بردن سطح آگاهی آنها ازقوانین و موضوعات  حقوق بشری برگزار گردید.
معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، وظایف وصلاحیت های آن، معرفی بخش آمبودزمن، اهداف و صلاحیت ها،  معرفی قواعد بیجینگ، مفهوم حقوق بشر و اصول اساسی آن، قانون پولیس و ویژه گی های یک پولیس خوب، منع شکنجه،  آشنایی با حقوق بشر دوستانه بین المللی، وظایف ومسئولیت های مامورین ضبط قضایی،  نقش پولیس در تامین حقوق بشر، مرور بر قانون رسیدگی به تخلفات اطفال وقانون منع استخدام اطفال در قطعات نظامی، حقوق هفده گانه و تفاهم نامه امضا شده میان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نهاد های امنیتی و دفاعی کشور از جمله موضوعاتی بودند که توسط همکاران این دفترارائه گردیدند.
اشتراک کننده گان تدویرچنین کارگاه های آموزشی را برای ارگان های امنیتی موثر؛ با اهمیت خوانده وبرای برگزاری بیشترچنین برنامه ها تاکید داشتند. آنان تعهد سپردند که برای ترویج فرهنگ و رعایت حقوق بشر وحقوق بین المللی بشر دوستانه در صفوف نیروهای امنیتی تلاش می نمایند و آنچه را فرا گرفته اند به سایر همکاران واطرافیان خویش آگاهی داده ودر اجرای وظایف خویش عملی می نمایند.
ارزیابی که پس از ختم ورکشاپ از اشتراک کننده گان صورت گرفت، نشان می دهد که میزان آگاهی ومعلومات آنها نسبت به موضوعات حقوق بشری افزایش یافته  و ورکشاپ متذکره خیلی موئثریت داشته است.

گزارش دهنده: محمدعا رف شادان مسئول بخش آمبودزمن