آرشیف

2017-10-30

دوکتور ص. سعیدي

فضول څه ته وایي؟

څوک چې د بل په ملکیت کې د ملکیتي تصرف کوي هغه کس ته فضول، عمل ته یې فضولي وايي! 

د حقوقی لحاظه دا عمل له هماغه ابتدایي او صفري نقطې باطل او متخلف یې د عدلي او قضایی تحقیق لاندې باید راشي. 

مالک حق لري خپل ملکیت تصرف کړي او متخلف که په دې کې مقاومت کوي نو مالک د متقابل متناسب قهریه قوي استعمال حق لري. 

فضول کولای شي محکمې ته د قهریه قوې د استعمال د متناسب والي په  هکله شکایت وکړي. 

همدا وجه ده چې پاکستان نه پریږدي افغانستان پر خپلو پښو ودیږي او له ځانه او خپل تاریخي برحق موجودیته دفاع وکړای شي.

طالبه! ته د پاکستان د لاس وسیله د پاکستانی اهدافو ته د رسیدو وسیله یې نو بیدار شه چې فضول دې فضولي نه کړي!