آرشیف

2016-12-15

علم عبدالقدیر

سه سوال ویک جواب

 

1-      ایا مطمئن باشیم که توبه در آخر عمر باعث پا کی انسان از گناهان میگردد؟

2-      آیا  گنهکاران  بعد از حج بیت الله شریف ما نند طفل نو زاد از گناه  پاک میشوند؟

3-      ایا برای نجات مسلمانان گنهکار در روز قیامت شفاعت پیامبر ص  کا فیست؟

جواب : باور داریم که خداوند ج ذات غفار وبخشاینده  است اما این بخشایندگی در حوزۀ عدل الهی قابل تعریف است.پس خداوند ج گناهان بندگان خودرا تا حدی می بخشد که اصل عدالت زیر سوال نرود وهیچکس به این امید نباشد که در نتیجه توبه ویا حج ویا امید به شفاعت پیامبر ص تمام گناهانش بخشیده میشود  ونباید امید واری به این سه مسئله با عث جرأت وجسارت آن به ارتکاب گناه گردد. بر حسب اصول اسلام  آن عده از گناهان بخشیده میشود که بین بنده وخداست وخداوند ج بخاطر اقامه عدل الهی حق دیگران را نمی بخشد.یعنی تمام این امید واری ها در حوزه حق الله قابل درک وپیشبینی است نه حق العبد.آن سه هدیه از طرف خدا برای حق خودش به بندگان  پیشکش شده اما.

1-      حق الناس توسط توبه وحج وشفاعت بخشیده نمیشود.

2-      اگر خداوند  از ظلم وستم وتجاوز یک فرد ویا گروه نسبت به دیگران صرف نظر کند  با عدل الهی منافات دارد.

3-      اگر خداوند ج بخواهد وتوبۀ شخصی را که با همه شرائط وارکان انجام داده قبول کند فقط حق خودرا می بخشد وبس.

4-      هر کسیکه میخواهد گناهانش بخشیده شود اول از شخص ویا اشخا صیکه بحق شان  ظلم کرده طلب عفو کند وبعد از آن برحمت خدا امید وار باشد که از اثر توبه ویا حج گناهانش بخشیده شود ویا پیغمبر آخرالزمان شفیع المذنین در روز قیامت بین او وخداوند وسیله واقع گردد. با آنکه خداوند ج میفر ماید: («وَاتقوا یوماً لاتجزی نفسٌ عن نفسٍ شیئاً وَ لا یُقْبَلُ مِنها شَفاعَةٌ وَ لا یُؤخَذُ مِنْها عَدْلٌ و لا هُم..)

یکی برایم گفت : نباید ساحه رحمت خدارا محدود کنی اگر خدا خواسته باشد میتواند همان بندۀ مظلوم را راضی سازد تا از حقش بگذرد؟ گفتم درست.تو توبه کردی که خدا گناهت را ببخشد وآن مظلوم دست به اسمان بلند کرد تا خدا بدادش برسد ؟حالا تو از آن بنده چه تفاوتی داری که خدا بخاطر تو آنرا راضی سازد تا از حقش بگذرد؟ چرا فکر نمکینی که  بین خدا ودعای مظلوم فاصله ای وجود ندارد…آه مظلوم اگر نبرد برنده را تیز تر کند. لذا دوستان که به حج یا خانه خدا میروند مهمان خدا اند لذا اگر به شرائط برابر شوند خداوند ج فقط حق خودرا می بخشد.بخاطر بخشایش حق بنده بخانه بندگان مظلوم بروند.ودر توبه هم  انتظاری بیش از عفو حقوق الله نداشته باشند واگر میخواهند از مواخذه ومحاسبه روز واپسین در امان باشند فقط نزد کسی بروند که حقش را تلف کرده اند ودر آنجا اظهار ندامت وپشیمانی وتوبه کنند.ود مسئله شفاعت روشن است که پیغمبر خدا شفیع بین خدا وامت هایش میشود نه شفیع بین امت ها واینکه پیش هر امتی بخاطر امتی دیگری گردن کج کند ممکن نیست .این امید واری های بیهوده را از سر دور کنید وبخاطر پناه بردن به چتر توبه وحج وامید شفاعت ذوق وجرآت گناه وتجاوز بحق دیگران را در سر نپرورانید.دزدی، قتل، ،تجاوز به مال وناموس  دیگران  گناهی است که زور حج وتوبه به آنها نمیرسد….

خودرا قناعت دادن وعدالت الهی را زیر سوال بردن.

از برخی شبهات وارده بر عدالت الهی، پذیرش توبه و در نتیجه پشیمانی  گناهکاران است. در احادیث وارده درخصوص توبه چنین مطرح شده است که  گو یا برخی افراد گاه پس از یک عمر ارتکاب معصیت و گناه و غرق بودن در رذایل و خبائث به درگاه خداوند باز گشته، و طلب بخشش و استغفار می‌کنند، و آن گونه پاک و مطهر می‌گردند که کودک از مادر زاییده شده دارای قلبی پاک و بی آلایش است. حال سوال در اینجاست که آیا این اتفاق منافاتی با عدالت الهی ندارد؟ آیا افرادی که عمری را به طهارت نفس و تربیت روح خویش پرداخته و در این مسیر مرتکب اندک گناهان صغیره یا کبیره شده‌اند با فردی که عمری را به گناه سپری کرده و پس از تحقق زمینه‌ای برای توبه اقدام به توبه نموده است برابر بوده و آیا عادلانه است که از حیث طهارت روح و پاکی  اعمال به درجه‌ای مساوی با هم نایل شوند؟افراد پس از توبه و استغفار حقیقی و به واسطه حکم عقل و از باب تفضل و عنایت حضرت حق، گناهانشان  که مربوط حق الله است بخشیده می‌شود اما این امر هیچگاه به معنای برابری اینگونه افراد با افراد طیب و طاهر وعابد  نیست چراکه فرد متقی به واسطه تقوای خویش و نیز عنایات حضرت حق  پله‌های ترقی و صعود الی الله را طی نموده و به درجاتی بالاتر از انسانیت نایل گشته است و حال آنکه این امر در خصوص فرد توبه کننده صادق نمی‌باشد وآن شخص شبیه گنهکاری است که گناهش عفو شده.یعنی با آنکه گناهش بخشیده شده مانند حالت دنیا  احساس انفعال وشر مساری میکند.امید توبه ویا رفتن به حج ویا اینکه ما مسلمانیم وپیامبر ص امت های خودرا شفاعت میکند  باعث تشویق ما بگناه نشود چون خداوند ج این سه وسیله را بخاطر بخشش حق الله برای مسلمانا ن تحفه داده تا در هر مقطع از عمر از گناه دست بکشند به سود شان است