آرشیف

2017-11-6

سرمولف عبدالغیاث غوری

راز موفقیت

مرد جوانی از سقراط پرسید، راز موفقیت چیست؟
سقراط به جوان گفت: فردا صبح کنار رودخانه بیا، طبق وعده هردو حاضر شدند. سقراط از جوان خواست که همرایم وارد رودخانه شو، وقتی وارد رودخانه شدند وآب تا به گردن شان رسید، سقراط سر جوان را به زیر آب فروبُردوچند لحظۀ به زیر آب نگهداشت، بعد سر جوان را از آب بیرون آورد.
سقراط از او پرسید: « در زیر آب چه می خواستی؟» ، جوان جواب داد: « هوا».
سقراط گفت: « این راز موفقیت است ! اگر همان طور که هوا می خواستی در جستجوی موفقیت باشی حتماً بدست می آوری،» رمز دیگری وجود ندارد.

 سرمولف عبدالغیاث غوری