آرشیف

2019-12-8

شاه ولی آرین

د مُرا د غوندی به ډیر نور را نړیږی

د مُرا د غوندی به ډیر نور را نړیږی

 

خدمت ګار چې د وطن وی ګواښل کېږي
 بی ضمیر او ورانونکي ښه ناززېږي                   
که د جهل وحشت تندر ختم نه شي
د مُراد غوندې به ډیر نور رانړېږي

۱۲-۰۴- ۲۰۱۹
    آغوس 
   دنمارک