آرشیف

2015-1-29

عابد محنت

خدایــــــــــان پرستی

یکی از فرهنگ های کهن ، بت پرستی میباشد. این مصلب را از دیدن سریال های حضرت یوسف(ع) دریافتم. درعهد قدیم امپراطوران وسیاست مداران بسیار بی رحم وبعضا روحانیون مذاهب مختلف حاکمیت زوررا بالای مردم پیاده نموده وخودرا شخص مافوق دیگران می قبولاندند . بعد از مرگ آنان مردم از سنگ وچوب برای آنان مجسمه ساخته وبه آن مراجعت میکردند واورا خدا وناجی سختی های زندگی خویش میدانستند ازهمین خواطر آنهارا می پرستیدند. مثال آنها مجسمه های فرعونان مصر ازجمله آمون بزرگ بودند . 
درعهد ما مثلا به رضاشاه مجسمه های که اورا سوار براسپ نشان میدادند، درهر خیابان وچهارراهی ساخته بودند. در شوروی نیز مجسمه های لینین را جورکرده بودند ودرعراق مجسمه های صدام حسین بیانگر این خصیصه بودند. 
باآنکه ظهور اسلام مجسمه پرستی را حرام وغیر دین دانست وبکس اجازه نداد که چنین کنند. حتی پیامبر بزرگ اسلام نخواست سیمای اورا درقلم بیاورند واز نقاشی عکس وسیمای وی ویا مجسمه اش ، سود برند . پیامبر بزرگ اسلام تمام پیروان خودرا اکیدا از بت پرستی ومجسمه جویی منع فرمودند وبهیچ وجه راضی نگریدند تا کسی بعد از رحلت آنحضرت (ص) رغبتی درپرستش سیما ومجسمه وی داشته باشد چون اسلام بت پرستی را شرک بزرگ باخدا دانسته ونفرت ازآنرا عالی ترین افتخار وثبوت ربانیت میدانست. مگر باتاسف که حالا درکشورهای اسلامی همان شیوۀ بت پرستی عهد قدیم اوج گرفته است. منتها بااین تفاوت که بعوض مجسمه های سنگی وچوبی، عکس های جنابان زورگو وصفاک را به پیش چشم مردم میکشانند وآنان را ناجی، حامی وهمه چیز مردم قلمداد میکنند. به آنان موقف خدایی قایل میشوند ومیگویند که اگر فلان شخصیت رهبر شود مردم را ازفقر، تهیدستی، ظلم، بی عدالتی، جنگ وکشتار نجات میدهد درحالیکه نمیدانند که این جنابان خود موجد همه این خصایص اند.
بزرگ مردعصر ما آقای کرزی به کمک طیارات امریکا به زمین ارزگان آورده شد وبعد بکمک عساکر 40 کشور سرمایه داری وخون آشام بالای ما منحیث رهبر خلاق شناختانده شد وبارها گفته شد که این کرزی همه چیز را به افغانستان بر میگرداند اما درعمل دیدیم که جز سفاکی، فساد ، فقر وبدبختی وظلم بیشمار، چیز دیگری بما نیاورد. چنانچه همه روزه طور اوسط به تعداد 50 نفر کشته وده ها خانه چور وچپاول وصدها ویرانگری وظلم وتجاوز، انجام یافته و99.9 فیصد مردم این کشور زیر خط فقر وبدبختی می زییند.که این وضع افغانستان را بحیث کشور درجه یک مفسد جهان به مردم دنیا شناساند.
کشورهای به اصطلاح ناجی افغانستان با بسا بی شرمی وروسیاهی اعتراف میکنند که از حیث فساد افغانستان مقام اول واز نگاه کشت کوکنار به ردیف دوم واز حیث ظلم وستم بی هنجار مافوق جهان امروزی قراردارد.
اکنون باز هم بت وخدایان پرستی رواج پیدا کرده وروز به روز دامنه اش وسعت بیشتری می یابد. درحال حاضر به تعداد 11 نفر با معیت 2 نفر معاون که جمعا 33 نفر میشوند، ندای خدایی را سرداده اند و از اول فبروری سال 2014 تمام دیوارها وسرکها ودکاکین ومنازل به نور مجسمه های کاغذی این خدایان مزین یافته است. اینان مانند کاهن اعظم مصر درزمان حضرت یوسف ، از دریچه های رادیوها وتلویزیونها با اندک تغییر درصدا وسیماهای خویش همان حرف هایرا میزنند که کاهنان مصری درعهد یوسف(ع ) میزدند.
اینان از یکطرف بین هم درنبرد اند وشبانه طرفداران یکی به مجسمه های کاغذی دیگری هجوم برده وچشمان ایشان را کور وبصورت آنها چتلی های حیوانی وانسانی را میمالند ویا این کاغذهارا پاره میکنند تا بهتر مورد توجه بت حامی خود قرارگیرند.
پس چه تفاوتی بین اینان و کاهنان همان عصر بمشاهده میرسد؟! من فکر میکنم که هیچ فرقی وجود ندارد اینان وآنان هردو درپی پرستش خود ازطریق مردم میباشند. هردو بخاطر بقا وخوشگذرانی گلو پاره میکنند. هردو بفکر خدایی هستند وبه خدای واحد ویگانه ارزشی قایل نمی باشند. هردو جز دروغ آشکار وفریب هویدا حرف دیگری برای گفتن ندارند. اینان از بت کلان پیشتر ( آقای کرزی) جلو رفته نمیتوانند بلکه میخواهند با رقابت بااو لجام فساد وبدکاریها را از کف او بربایند وروزی چندی را باهم چشمی بااو پشت سر نهند.
این 33 بت بیجان وبی نفس چگونه خدمت کرده میتوانند درحالیکه خود ایشان فروخته وآلت دست فرعونان امریکا وانگریز میباشند. اینان وقتیکه پولهای امریکا ودیگران را ازراه فساد بلع کرده اند وبا مصرف آنان به قدرت تکیه میزنند، چطور بخدمت مردم دست می یابند؟ اینها حرف های بی مورد وبی اساس اند که عقل سلیم و درک حلیم تصور اینرا کرده نمتواند. بیائید کمی دقیق شویم: اینان همین حالا دفاتر بازکرده ومردم را به طعام دادن دعوت میکنند وقصد دارند بمدت دو ماه شکم مردم را سیر نگاه دارند. که اگر سطحی تصور کنیم هرکدام مبالغی بالغ به یکهزار لک مصرف مردم خواهند کرد. درصورتیکه حصول این مبلغ اولا کار آسان نبوده وثانیا طبق ضرب المثل معروف: هیچ گربه یی به راه خدا موش نمیگیرد. یعنی هیچ کسی پول خویش را بدون درنظر داشت مفاد، عبث از دست نمیدهد. بلکه خوب محاسبه کرده اند که ازطریق این مصرف گزاف به قدرت دست یابند تاآنگاه مردم را درانده ودرعوض هر پول، چندین سکه طلا حاصل کنند واین شکم هایی را که امروز برای دوماه سیر میکنند، مادام العمر گرسنه وبه پرتگاه مرگ قراردهند.
از سویی وقتیکه این جنابان از این طریق به منزلت عالی برسند، قدرت اینرا نخواهند داشت که گماشته گانی که پیشاپیش ایشان دویده، زحمت کشیده اند وخوب خودرا تبارزداده اند ، از مقام وجایگاه بهره مند نسازند . طبیعی است که بهره مند میسازند که بااستفاده از این جایگاه هر آنچه میل ایشان باشد، میکنند وآنگاه اینان چنان شهامتی ندارند که مانع ایشان گردند زیرا شاطران ، دویدنها وبوی بوی کردن خودرا به رخ ایشان میکشند وآنان را تابع احسان خویش میسازند. چنانچه همه کارکردهای بت بزرگ کلاه داروچپن داررا ازهمین طریق دیدیم. پس ازکجا که این بت های بیجان ضعیف تر (عکس های کاغذی .منظور از بت های بیجان این است که اینان متکی به اقتصاد قوی نیستند بلکه به ثروت دیگران امید دارند وطبعا صاحبان ثروت به اینان موقع نمیدهند که حرفی خلاف میل آنها بزنند واراده ایرا مغایر آنها به نمایش گزارند) جرئت بهتری از خود بروز دهند. ای وای به حال این ملت که دوباره ، سه باره وده باره بکام بت پرستی ومتعدد الخدا یی فرو میرود.
بعد ازین ماهم مجبوریم درصورتیکه زنده باشیم هر وقت حین ملاقات دیگران بگویئم که خدایان شمارا حافظت کنند.

ختم
عابد محنت تماشاگر سریال های حضرت یوسف(ع).
افغانستان
دلو 1392