آرشیف

2017-9-16

سرمولف عبدالغیاث غوری

تنبلی

خرگوش وسنگ پُشت روزی باهم بحث کردند، خرگوش گفت: من تیزترم، زود تر به هدف می رسم. سنگ پشت، گفت: من تیز ترم. هردو موافقت کردند هرکه به قلۀ کوه جلوتر رسید، اوتیز تر است.
خرگوش باخودش گفت، من نسبت به سنگ پشت تیزترم ، بیا چند لحظه بخوابم بعداً با دوش آنجا زودتر از سنگ پشت می رسم.
سنگ پشت با خود فکر کرد، من دوش کرده نمی توانم، بهتر است دوامدار به رفتن به سوی مقصد ادامه دهم.
زمانی که خرگوش از خواب بیدار شد ، دید که خرگوش نزدیک قله رسیده با عجله به دویدن آغاز کرد، اما وقتی که به نزدیک هدف رسید، دیدکه سنگ پشت آنجاست.

سرمولف عبدالغیاث غوری