آرشیف

2017-9-13

سرمولف عبدالغیاث غوری

تقوا

روز جمعه دختری هفت ساله یی با مادرش به مسجد رفت، امام در بارۀ تقوا صحبت می کرد. بعد از ادای نماز جمعه دختر ومادر به طرف خانۀ خود روان شدند. در مسیر راه دختر از مادرش پرسید: مادر جان ، تقوا یعنی چه؟
مادرش ابتدا با خود فکر کرد که چگونه پاسخ دهد،بعدگفت: اگر در زمینی که پُر ازخاروخاشاک وچتلی باشه، چگونه می گذری؟
دختر گفت: با اختیاط قدم می گذارم تا به پاهایم خار نَرود وچتل نه شود. 
مادر گفت: در دنیا نیز چنین کن، تقوا همین است. که از گناهان کوچک وبزرگ پرهیز کنی.

سرمولف عبدالغیاث غوری