آرشیف

2017-9-19

سرمولف عبدالغیاث غوری

تاثیر سخن

چند قورباغه از جنگلی می گذشتند که نا گاه دوتا به گودال عمیقی افتاد. قورباغه های دیگر متوجه شدند وبه دُور گودال جمع شدند ودیدند که گودال بسیار عمیق است، به قورباغه هایی که به گودال افتاده بودند، گفتند: شما برآمده نمی توانید وخواهید مُرد.
آن دوقورباغه به تلاش های خود ادامه می دادند تا از گودال برآیند، اما قورباغه های دیگر به آن ها می گفتند که تلاش فایده ندارد.
بالاخره یکی از دوقورباغه، به حرف های دیگران گوش داد واز تلاش دست کشید، قورباغۀ دیگر از تلاش دست بر نداشت، تا این که از گودال بیرون شد. بقیه قورباغه ها از او پُرسیدن : آیا توحرف های ما را شنیدی؟
آخر معلوم شد که قورباغه نا شنواست، اوفکر می کرد که دیگران اورا به تلاش تشویق می کنند.       
                                                      
  سرمولف عبدالغیاث غوری