آرشیف

2022-8-20

Shahla Latifi

کهن ترین روستا

با لبخندها, سنگفرش، نور و هوا از سکوت رها می‌شوند

با لبخندها,،  خدای دوستی، خدای عشق به ما سلام می‌گوید

با لبخندها، مکتوبی با جوهری عشق آمیخته می‌شود

شعاع کهن ترین روستا در آسمان نمودار می‌شود

با لبخندها

مردم بر تاریکی پشت سر می‌زنند

جمعیت- شلوغ و شادان، به طلوع همزیستی نگاهی می‌اندازند

با لبخندها

هرچیزی در ماهیت شادی ذوب می‌شود

هر سایه ای به جرقه ای آشتی عوض می‌شود

با لبخندها، هر کوری به سیاهی مردمک چشم کودکی وابسته می‌شود

کلاغها، مشکوک ولی بیدار، قهقهه ها سر می‌دهند

با لبخندها، توانا، دستی بر پهلوی ناتوان می‌نهد

آدمها به صدای حقیقی خدا گوش فرا می‌دهند که می‌گوید:

با عشق و دوستی زندگی کن ای انسان

شهلا لطیفی

نوزدهم آگوست ۲۰۲۲(میلادی)