آرشیف

2015-1-8

نور محمد نور

ولسوالي ساغــــــر

ساغر يك ولسوالي دور افتاده است كه از مركز چغچران به طول 220كيلومتركمتر وزيادتر  فاصله دارد راه كه از مركز ولايت به ولسوالي ساغر وصل مي شود بسيار مشكلات دارد از اين لحاظ كه موتر ليني اصلآ ندارد اگر كسي بخواهد كه به ولسوالي ساغر سفر نمايد بايد موتر دربست بگيرد به قمت بسيار انگفت درغير آن صورت مگر به ولايت هرات سفر نمايد از هرات به ساغر برود يعني 660كيلومتر را ه را طي نمايد  به همين نسبت است كه مردم ولسوالي ساغر به هرات زياد سفر مي كنند چون راه نزديك تر است موتر ليني هم دارد.ودر ضمن عوايد ميوه طبعي يعني كوهي كه خود رو مي باشد بسيار زياد است كه دولت از اين ورياست محترم زراعت شايد آگاهي كامل نداشته باشد كه پروژه هاي خوبتر را روي دست بگيرد مثلآ درخت سياه چوب در ولسوالي ساغر بطور خودرو بسيار زياد مي باشد كه مردم عموم  از درخت سياه چوب يعني از شيرخشت آن مردم درفصل سال شيرخشت را از درخت سياه چوب جمع آوري مي كنند به قيمت انگفت به فروش مي رسانندكه اين درخت طبعي مي باشد كه مدت يك برج مردم مصروف جمع آوري شيره اين درخت سياه چوب مي باشند هركيلو شيرخشت نظربه گفته مردم محل بملغ 20000بست هزار تا 40000چهل هزار مي رسد كه مردم از اين تجارت بسيار خشنود مي باشند بعضي مردم محيط  كه تكليف  معده دارند از شيرخشت استفاده مي كنند بسيار مفيد تمام مي شود كه از اين مريضي نجات پيدا مي كنند.  خنجك بسيار يك ميوه شيرين ولذيذ است كه در موقعيت هاي اخري ساغرپنج ده وفاسك ساغر زياد مي باشد كه مردم محيط از خنجك بشكل غذا هم جور مي كنند بنام مزه ياد مي شود بسيارشيرين ولذيذكه درپهلوي خود شيره انگور هم داردكه در تابستان آدم را سرد نگاه مي كند  تشنه نمي شويد ودر زمستان آدم سردي نمي كند ودرضمن مردم خنجك تازه را به ولايت هاي هم جوار خود بفروش مي رسانند.به ولسوالي ساغر در خت بادم تلخ زياد است كه مردم از اين بادم هاي تلخ را جمع مي كنند به قيمت بسيار  ارزان بفروش مي سانند كه بسيار جاي تاسف خوردن است بادام تلخ هم در منطقه فاسك پنج ده اخري ده شير گوهر وديگر مناطق ساغر موجودمي باشد مردم محيط اين مناطق بعضي شان بادم شيرين را پيوند  نموده اند كه بادم كوهي شيرين بارمي آوردنتيجه بسيار خوبي هم داده است  كه از طرف مديريت ترويج ولسوالي ساغر جلوگيري بعمل آمده است كه جنگلات را نشود به همين بعانه قت نمايند.شلم اوشه به مناطق عمومي ساغرپيدامي شود كه مردم شلم اوشه را جمع آوري مي كنند كه هر كيلو شلم اوشه بملغ 4000چهارهزار افغاني به فروش مي رسد كه مردم ازاين كار خورسند مي باشند شلم اوشه را مردم بخورن هم استفاده مي كنند به تعداي هم نتيجه داده است  به اكثريت مريضي ها ي جلد هم كار مي گيردن مثلي دانه يا قودودها وزخم هاي سطي كاربورد دارد .زيره كوهي هم دارد كه اين را مردم از كوه جمع آوري مي كنند به قيمت بسيار ناچيز به فروش مي رسانند غورمك هم به كوه هاي ساغر زياد مي باشد كه مردم به قيمت هاي مختلف به فروش مي رسانند البته آنقدر قيمت بالاي ندارد .غورمك هم به كوه هاي ساغر زياد مي رويد كه مردم محيط آن را از كوها جمع آوري مي كنند به فروش مي رسانند توليدات ميوه هاي كوهي ساغر از همين  قبيل مي باشد البته ميواه كوهي  زياد تر است معلومات بند همين قدر بود كه از ولسوالي زيباي ساغر بشما عزيزان تقديم نموده ام .ثانين بايد ياد آوري بكنم كه اين معلومات عوايد كوهي ولسوالي ساغر است .بنآ از تمام ادارت كه در رابطه به زراعت وديگر بخش ها ايفاي وظيفه مي نمايند تقاضا مندم كه مردم ولسوالي ساغر منفي ميوه جات خود ديگر عوايد ندارند اميد وار هستم كه مردم ولسوالي ساغر از پروژه ها عمومي ياد بكنند كه اين مردم هم از نو سازي وباسازي مستفيد شوند.
 
آروز مندم كه وقت شماعزيزان را  نگرفته باشم  تشكر