آرشیف

2014-12-22

جام غور

نامه سر گشاده شورای ولایت ولایت غور عنوانی نماینده خاص سر منشی ملل متحد در افغانتسان

شورای ولایتی ولایت غور

 
  
 
 
نامه سر گشاده شورای ولایت ولایت غور عنوانی نماینده خاص سر منشی ملل متحد در افغانتسان
نامه سر گشاده شورای ولایت ولایت غور عنوانی نماینده خاص سر منشی ملل متحد در افغانتسان
نامه سر گشاده شورای ولایت ولایت غور عنوانی نماینده خاص سر منشی ملل متحد در افغانتسان