آرشیف

2014-12-25

استاد محمود بی پروا

معرفی قریه دوم

نام قریه –  کابلک: این قریه درقسمت جنوب غرب شهر چغچران موقعیت داشته وبفاصله 21 کیلومتر ازآن دور میباشد . بتاریخ 29.01.1388 برابر با 2010. 18. 04  توسط تیم همکار سروی  شد. قریه دارای شورای انکشافی، سرک ، وامنیت کامل بوده و به دو قریه کوچکتر بنام های کابلک علیا وسفلی جدا گردیده است.
موقعیت قریه : ناوه ایکه قریه درآن واقع است ازجنوب به شمال امتداد دارد و رود کوچکی که از بند باین سرچشمه میگیرد از وسط آن عبور کرده قریه را بدو بخش جدا میسازد وسپس به دریای هریرود میریزد. این رود بار آب ناچیز داشته وبرای زمین های این ده کافی نمی باشد.
ارتفاع قریه کابلک سفلی از سطح بحر 2402 متر، عرض البلد شمالی  43.7 ، 25 ، 34  N= و طول البلد شرقی 33.6 ، 05 ، 65   E=می باشد. طرف جنوب قریه را کوه ها ی باین تشکیل میدهد ولی طرف شرق وغرب را تپه های هموار احاطه نموده است. به تعداد 150 خانواده از قوم زادرضا دراین قریه حیات بسر میبرند.
زمین داری قریه:  زمینداری مجموعی قریه نظر به اظهار خود شان 50000 خروار سیلابه و 20 خروار للمی ( یک خروار 100 من ویا 500 کیلو میباشد) وحدود 56000 هکتار چراگاه دراختیار دارند که ازجمله حدود 1000 هکتار چراگاه را قرق کرده اند تا آذ وقه زمستانی برای سوخت و علوفه برای مالداری دراختیار داشته باشند. ساحۀ قرق شده کاملا از بته ها وخوزبه ها پوشیده میباشد . قرق طوری تنظیم شده است که قطع بته هاوخوزبه ها کاملا ممنوع میباشد ولی چرانیدن علوفه ها تا پخته شدن دانه های آنها یعنی موسم خزان مجاز نیست وبعد ازینکه دانه های علوفه جات پخته شده ودرزمین ریختند ، ازطریق مواشی خود آنهارا مورد چرش قرار میدهند(در زمستان واخیر فصل خزان). ساحه قرق شده کاملا از سیلاب های بهاری امسال و پارسال قریه را نگاه داشته است . درناوه ایکه قریه موقعیت دارد، تاکنون درخت شانی خیلی اندک صورت گرفته است.  درساحه قرق شده از علایم سیل بردگی چیزی  مشاهده نمیشود درحالیکه ساحه خارج از قرق از اثر سیلاب ها تااندازه ئی تخریب شده  است. ساحه تحت قرق شامل هرچهار سمت  قریه میباشد.

مالداری قریه: ساکنین قریه جمعا   1100 راس بزوگوسفند و 250 فردگا و وماده گاو ، 300 راس خرو یک راس اسپ دارند .مرغ خانگی درهرخانه موجود میباشد و فیل مرغ  نیزدر قریه زیاد است.
طی صحبتی که تیم همکار با ایشان داشت توضیح دادند که الآن ایشان دقیق میدانند که تنها همین گیاهان اند که زندگی آنهارا تامین مینمایند واز فقر شان میکاهند زیرا برای ایشان علوفه و هیزم تهیه میکنند ، مانع سیلاب وگرد وخاک میشوند ،از امراض وناپاکی ها جلوگیری میکنند و هوای قریه را خیلی گوارا ومطبوع نگهمیدارند وسرانجام اینکه درمالداری آنان خیلی کمک مینماید
نحوۀ تصمیم گیری: خشک سالی های متواتر اخیر ، محو بته ها وخوزبه ها ونیز کاهش شدید مواد  سوخت عواملی بودند که ساکنین قریه را زیر فشار قرار داده بودند. بخاطر برآمدن از این فشارها مردم بفکر این شدند که یگانه راه حل قرق کردن چراگاه ها خواهد بود ازینرو  5 سال قبل دراوایل بهار به تعداد 35 نفر اهالی هردوقریه دریکجا گرد هم آمدند تا روی حفاظت از چراگاه اطراف قریه صحبت کنند. بعد از جروبحث آزاد حاضرین به این فیصله رسیدند که:

  1. چریدن ساحه توسط مواشی تا پخته شدن دانه گیاهان بهیچ کس مجاز نمیباشد ولی بعد ازآن برای  رمه وگله گاو اجازه چرانیدن داده میشود ولی به فیصله موسفیدان قریه.
  2. دراثر شدت سردی زمستان طولانی اگر کسی فوت نماید وبازماندگانش به کم هیزمی دچار باشند با اخذ اجازت از محاسن سفیدان ، برای شان اجازه تهیه هیزم داده میشود ولی فقط بقدر رفع ضرورت یومیه تا زمانی که سردی شدید برطرف شود.
  3. اگر کسی خلاف این فیصله اقدام به قطع بته ها ودیگر گیاهان نماید، از طرف قریه به  جزا محکوم خواهد شد. بخاطر تصدیق ووفاداری به این فیصله ها دست دعا وتضرع بدرگاه رب العزت بلند نموده واز ذات باری تعالی خواستند تا هرکسی ازاین فیصله ها سرباز زند ، خداوند بزرگ اورا خوار وذلیل وبه رنج وعذاب گرفتارگرداند. به این ترتیب کارروی قرق کردن چراگاه های اطراف قریه آغاز یافت.

اهالی قریه بین هم بااتفاق ، برادری ووحدت زندگی را به پیش می برند و تا کنون که پنج سال از این تصمیم ها میگذرد، کسی ازآن عدول نورزیده است.
مشکلات درراستای قرق :  یگانه مشکل قریه دراینست که به مردم تیغه تیمور هم سایه و نزدیک میباشند و چون مردم این قریه درمقابل چراگاه های قریه وقطع هیزم ازخود بی بند وباری نشان میدهند ازینرو روی قرق آنها تاثیر می اندازد چنانچه بعضی اوقات شبانگاه ها طور دزدی به محل قرق هجوم برده وبته های قرق شده را قطع وباخود درخانه های خویش می برند.
اهالی قریه دونفر محافظ را با پرداخت گندم استخدام کرده اند تا درطول سال از ساحه قرق شده نگهداری ومراقبت بعمل آورند. مزد هر قرق بان سالانه 350 من گندم میباشد که خانواده ها طور داوطلبانه سهم خویش را بعد از رفع حاصل می پردازند واین مقدار گندم برای خانواده های این دو نفر در طول سال کافی میباشد.
درحال حاضر تیم همکار( دونفر کارمند ریاست زراعت ، یک نفر کارمند ریاست محیط زیست، یک نفر کارمند ریاست انکشاف دهات و نماینده FAO ) ماه یک مرتبه از ساحه قرق شده دیدن نموده درصورت بروز کدام مشکل ، موضوع را به مقامات مسئول ولایت گزارش میدهند تا درحل آن چاره سازی گردد.
تا کنون کدام مشکل حاد که راه حل نداشته باشد بوجود نیامده است. مردم قریه حالا ازاین کار خویش بسیار راضی وخرسند به نظر میرسند.
FAO  درنظر دارد تا یک مقدار تخم رشقه للمی، روف وچرمک را که علوفه خوب برای مالداری میباشند تا پیش از شروع بارندگی خزانی بدسترس قریه قرار بدهد که به ساحات قرق شده پاش بدهند  تا  به تولید مقدار علوفه چراگاه های ایشان افزایش بعمل آید.
درزیر چند قطعه  فوتوی قریه را مشاهده کرده میتوانید:


عکس 1: نمائی از قریه کابلک  پائین (سفلی) با وضع قرق.


عکس 2: نمائی از قریه کابلک بالا ( علیا) با وضعیت ساحات قرق شده.


عکس 3: گوشه ئی از وضع چراگاه قرق شده.