آرشیف

2014-12-22

jameghor

شورای ولایتی ولایت غورخواهانی همکاری در راستای رساندن مشکلات مردم از رسانه محترم است

شورای ولایتی ولایت غور
 
آزادی رسانه و مطبوعات در تمام کشور های جهان و افغانستان یک امر مهم تلقی میشود تا باشد بطور واقع بینانه بکار خود ادامه بدهند وخلا های دولت ومشکلات مردم را انعکاس بدهند. تا اینکه مشکلات مردم به مرجع زیربط انتقال پیدا کند ، وگوش شنوا مشکلات را بشنود .بناً شورای ولایتی ولایت غور از تمام رسانه ها وژورنالیستان محترم تشکری واز خدا وند ج برای شان اجری عظیم خواهان است. وازتمام شما بزرگواران توقع دارد تا در رساندن مشکلات مردم غور از طریق رسانه ها به گوش دولت مردان کشور تا باشد که مردم فقیر غور اگر بمشکلات شان رسیده گی نمیشود شورای ولایتی مینحیث مظهر اراده مردم صدای مردم را بمقامات برساند.
رئیس شورای ولایتی ولایت غور میخواهد با رساندن مشکلات مردم از طریق رسانه ها به مقامات خواهانی همکاری شمارا دارد .
شماره های تماس با رئیس شورای ولایتی ولایت غور

0799676012
0774830820

همچنین شورای ولایت دارای ایمل آدرس ویبلاک میباشد
ghor.shora@gmail.com
 
www. ghorcouncil.blogfa.com

بااحترام شورای ولایتی ولایت غور