آرشیف

2014-12-22

jameghor

جلسه هما هنگی با دونر ها

شورای ولایتی ولایت غور
 
  
جلسه  هما هنگی با دونر ها

مورخ /21/12/1390/ رئیس واعضای کمیته "انکشافی و هماهنگی"  جلسه همرای با مسئول دفتر USAIDخا نم مینی کروز  در مقر شورا تحت  رهبری محترم مولوی رمضان "آخوند زاده " تدویر یا فت،هدف از تدویر این جلسه جهت هماهنگی بهتر بین دونر ها وشورای ولایتی بوده است. در ابتدا رئیس شورای ولایتی ضمن تشکری از خانم مینی به دفتر شورای ولایتی اضافه نمود که جنگ های چندین ساله باعث از بین رفتن  شیرازه نظم وقانون در افغانستان شده است وی گفت  بعد از بوجود آمدن دوره  انتقالی ومؤقت به خصوص بعد از دوره انتخابی ریاست جمهوری، افغانستان رو به سوی گام های پیشرفت وترقی نهاده که اکنون دارای قانون ومقررات درافغانستان  می باشیم .
رئیس شورا خاطر نشان ساخت که شورای ولایتی یک نهاد مردمی  ومطابق به قانون وطرزالعمل این شورا یکی از وظائف عمده واساسی  شورای سهمگیری در پلان انکشافی، نظارت از کارکرد ادارات دولتی،  مشوره دهی به ادارات ،مبارزه  با فساد اداری ،مبارزه علیه مواد مخدر  جهت بهبود کار وبرسی مخارج سالانه ادارات دولتی همکاری با جامعه مدنی از جمله صلاحیت های شورای ولایتی است .
در آخیر رئیس شورا مشکلات مردم غور را طوری فشرده عنوان کرد: نبود سرک ،برق، زراعت ،معارف ومشکلات دیگر…. رئیس شورا ولایتی کاراعمار تعمیر شورای ولایتی را نیز یاد آوری نموده واز دونر ها خواست که رابطه به مشکلات ذیل به مردم غور توجهی بشتر واز تطبق پروژه ها ودر اولویت بندی آنها  نمایند های مردم را درجریان قرار دهند که میزان کاری در ولایت در نظر گرفته شود.
خانم مینی کروز گفت:  ما خیلی خوش حال هستیم  که با  نماینده های مردم هما هنگی کامل  داشته با شیم  وی گفت که  ما این مشکلات مردم غور را به مراجع مختلف ودونر های دیگر هم  خواهم رساند ودفتر USAID یکی از دونر ها است که دارای پروژه های کلان وخورد در ولایت غور کار میکند وخانم مینی کروز از سرک کابل هرات  وپروژه بند برق نیز سخن گفت .
 وهمچنان خانم منی کروز از ایجاد پروژه های کوچک در ولایت غور یاد آور شد وگفت که با همکاری نماینده های مردم یک کار خانه پروسیس لبنیات را در غور به خاطر رشد اقتصادی  این مردم فعال نمایم . 
طبق یک خبر دیگر تعدادی از محاسن سفیدان وبزرگان مردم مرغاب همرا با رئیس زراعت ومالداری ولایت غور به شورای ولایتی جهت حل مشکلات وتوزیع مواد از سهمیه مرغاب در شورای ولایتی  شاکی بو دند که در سهمیه آنها مسوات در نظر گرفته نشده است . بعداَ رئیس زراعت گفت که ما طبق سهم بندی در 9 واحد اداری  اجراات نمودیم .
ودر آخر رئیس شورا  ولایتی گفت که ما در رابطه به موضوع راه های حل  را جستجو خواهم نمود. تا مشکلات موجود بر طرف گردد.
جلسه با دعائیه خیر خاتمه یافت.