آرشیف

2014-12-22

jameghor

جلسه همآهنگی بین نهاد های جامعه مدنی

 

شورای ولایتی ولایت غور

  
 

شورای ولایتی ولایت غور

جلسه همآهنگی بین نهاد های جامعه مدنی تحت رهبری رئیس کمیته فرهنگی  شورای ولایتی محترمه لیدا عرفانی در مقر شورای ولایتی دایر گردید .
نخست رئیس کمیته فرهنگی اعضائی جلسه را خوش آمدید گفته بعداً روی عدم هماهنگی بین نهاد های جامعه مدنی بحث نموده گفتند :
نهاد های جامعه مدنی یکی از ارکان مهم جامعه بحساب می آید بناً  عدم هماهنگی بین این نهاد ها با عث عدم موفقیت و پیشرفت جامعه مدنی و رسانه های همه گانی میگردد.چنانچه شما شاهد ناهماهنگی های زیاد در طی چندین سال جنگ بوده اید که بکلی نهاد ها و جامعه مدنی از بین رفته بیائید از سوء ظن ها و ناهماهنگی های بی موجب دست برداشته و دست وحدت را به هم بدهید با موجودیت هماهنگی و هم پذیری مارا برای دست یافتن به اهداف بزرگ سوق خواهد داد و مسئولین نهاد ها باالنوبه هریک فعالیت های کاری خویش را بیان نموده و از ابتکار شورای ولایتی جهت تامین هماهنگی بین نهاد ها ابراز قدر دانی کردند و یک تعداد از اشتراک کننده گان صحبت های همه جانبه در مورد اینکه چگونه بتوانیم با هم متحد و زیر یک چتر به عنوان یک نهاد مدنی و مردمی کار بکنیم تا از حق و حقوق مسلم مردم خود دفاع نمائیم نمودن.
در اخیر جلسه جمع بندی وتوسط رئیس کمیته فرهنگی فیصله بر این شد که من بعد ناهماهنگی های موجود از بین رفته  و پانزده روز یکبار جلسه را تحت عنوان هماهنگی بین نهاد ها در شورای ولایتی برگزار گردد تا به نظریات ،چالشها و پیشنهادات یکدیگر گوش نموده و برای حل مشکلات به پردازند.