آرشیف

2014-12-22

jameghor

جلسه نوبتی شواری ولایتی ولایت غور با اشتراک مقام ولایت

 

شورای ولایتی ولایت غور

 

شورای ولایتی ولایت غور مطابق صلاحیت ها ومسئولیت های قانونی خویش در جهت رساندن مشکلات ونیازمندی های مردم به حکومت ، باز پرسی وپاسخ دهی حکومت از هیچ نوع تلاش دریغ نمی ورزد. بدین منظور جلسه نوبتی شورای مطابق به احکام قانون با اشتراک مقام ولایت رئیس امنیت ملی، ق امنیه بتاریخ 17 5 1391 در دفتر شورای ولایتی دایر شد وروی مشکلات جدی فرا روی مردم غور صحبت گردید.
ابتدا مولوی رمضان آخوند زاده رئیس شورای ولایتی غور ضمن خیر مقدم وخوش آمدید به اشتراک کننده ها روی موضوعات مختلف بخصوص امنیت صحبت نموده گفت :امنیت نیاز اولی مردم است بدون تامین امنیت حاکمیت قانون ، تحقق عدالت انکشاف بازسازی ، ترقی وپشرفت امکان پذیر نیست ، امنیت در ولایت غور نسبت به سالهای گذشته خراب تر شده ومردم از عدم امنیت رنج می برند وهمه بخش های انکشافی بازسازی ، خدمت رسانی را متاثر ساخته است .رئیس شورای ولایتی جنگ بین قوماندانان مسلح ، حوادث جرمی ، عدم دستگری مجرمین وقتل های پی در پی که طی پنج برج نزدیک به 50 نفر از بین رفته است ، حملات مخالفین مسلح وعدم تعقیب آنان، ایجاد ادارات موازی توسط قوماندانان غیر مسئول وجمع آوری خراج وپول از مردم را جهت خرید اسلحه داشتن جای ثابت مخالفین وعدم اقدام حکومت ، بی تفاوتی وعدم همآ هنگی بین نهاد امنیتی ، ماین گزاری راها شهادت شخصیت های قومی منسوبین دولتی ، اطفال ومردم غریب را از جمله موارد خوانده که شدیداً مردم را نگران ساخته است وسبب شکایت جدی مردم شده است رئیس شورای ولایتی گفت ما شدیداً از وضعیت نگران هستیم ودوام این وضعیت قابل قبول برای مردم ونماینده های شورای ولایتی نبوده باید واضح ساخته شود که ایا حکومت مرکزی به نهاد های دومی توجه نمی کند و یا شما اداره محلی غور نمی توانید کاری انجام دهید. درصورت که از طرف حکومت مرکزی توجه صورت نمی گیرد وشما را در تامین امنیت غور کمک نمی کند مادر وازه شورای ولایتی را به رسم اعتراض بسته نموده وصدای مردم را ازطریق رسانه ها بگوش حکومت مرکزی برسانم واگر نا توانی وضعف در اداره محلی ونهادهای امنیتی است ما جداً از شما میخواهیم که جدی عمل نموده اقدامات لازم را جهت تامین امنیت انجام دهید.بعداً وکلای شورای ولایتی هر کدام تا النوبه صحبت نموده به تائید حرفهای رئیس شورا خواستار اقدامات لازم حکومت در تا مین امنیت شهروندان شدن.اعضای شورای ولایتی غور ضمن تاکید بر اینکه نهاد های امنیتی وادارات محلی باید مسئولانه عمل نموده فرمودند وضعیت غور روز بروز خراب تر شده ونا امنی درمناطق امن نیز تاثر منفی میگذارد وامروز مردم غور در داخل شهر چغچران احساس امنیت وآرامش نمی کند. اعضای شورای علما، شورای شهر ، نهاد های مدنی ، جوانان، ومتنفذین به شورای ولایتی آمده خواستار اقدامات لازم در جهت برون رفت ازاین وضعیت شدند. اعضای شورای ولایتی از مقام ولایت ونهاد های امنیتی خواست تا خواست های مشروع وقانونی مردم غور پاسخ مثبت گفته رسیده گی عاجل نماید ، شورای ولایتی مشکلات صحی وضعیت شفاخانه ها کلنیک ،کندی کار سرک داخل شهر نگران کننده خواند از مقام ولایت خواستار توجه جدی شدند.بعداً داکتر عبدالله هیواد والی غور ضمن ابراز تشکرازشورای ولایتی در ابتدا روی مشکلات صحی صحبت نموده گفت در این قسمت جلسه میگرد تا موسسه ACTD بدون تا خیر اقدام نماید .
والی غور مشکلات امنیتی که رئیس واعضای شورا ولایتی مطرح ساخته بود را کاملاً تائید نموده وتاکید کرد که با ید ریشه های نا امنی را که اکثراً مربوط به مردم وبزرگان اقوام بوده با ید پیدا نمود وراه حل را سنجید والی غور گفت با فساد مبارزه می کند وافراد را که به شورای ولایتی عارض شده اند یک تعداد خواند که روی تحریکات ومداخلات دیگران عارض شده اند.
والی غور تاکید کرد که با ید جلسات دایر شود واقدامات لازم امنیتی صورت گیرد ، والی غور گفت با ید بزرگان غور که دارای افراد مسلح هستند خواسته شود با در تامین امنیت وجلو گیری از بروز مشکلات اقدامات لازم صورت گیرد.
بعداً رئیس امنیت ملی وقوماندان امنیه غور با النوبه صحبت نموده روی همآهنگی وتلاش های جدی نهادی های امنیتی تاکید نمودند.
رئیس امنیت ملی با شمردن برخی مشکلات فرا روی تامین امنیت وعده سپرد که تا آخرین لحظه وتوان خویش در تامین وبرآورده ساختن خواسته های مشروع شورا ولایتی اقدام خواهد کرد.
دلاور شاه ولاور قوماندان امنیه غور نیز با وجود که کمبود تشکیل ،محلی بودن پولیس ، مربوط بودن پولیس به چند قوم مشخص وسایر مشکلات را دامن گیر پولیس خواند از تلاش های جدی در جهت تامین امنیت وبرخورد قاطع با مجرمین وعده سپرد.
قوماندان امینه گفت با ایجاد تغییرات وتبدیلات پولیس از ولسوالی های به یکدیگر زمینه تا مین امنیت بهتر مساعد میسازد.
در اخیر مولوی رمضان آخوند زاده رئیس شورای ولایتی جلسه را جمع بندی نموده ایجاد جلسه در سطح غور که مسئولین نهاد های امنیتی ، مقام ولایت، علمآ، بزرگان ومتنفذین حضور داشته با شند برای پیدا نمودن وراه حل معقول مفید خواند. رئیس شورای ولایتی تا کید کرد که ما منتظر عملکرد جدی مقامات دولتی بوده واز هر اقدام که به خیر وصلاح مردم غور تمام شود حمایت می کنیم.
 

جلسه نوبتی شواری ولایتی ولایت غور با اشتراک مقام ولایت
 
جلسه نوبتی شواری ولایتی ولایت غور با اشتراک مقام ولایت
 
جلسه نوبتی شواری ولایتی ولایت غور با اشتراک مقام ولایت
جلسه نوبتی شواری ولایتی ولایت غور با اشتراک مقام ولایت