آرشیف

2014-12-22

jameghor

جلسه فوق العاده امنیتی شورای ولایتی غور

 

شورای ولایتی ولایت غور

 
 
 جلسه فوق العاده امنیتی شورای ولایتی غور به اشتراک دوکتور عبدالله هیواد "والی"ولایت غور ،سمونوال دلاورشاه دلاور قوماندانی امنیه ،ومعان امینت ملی روی موضوعات امنیتی وحوادث اخیر درولایت بویژه شکل گیری گروپ های مسلح جهت تامین امنیت محیط شان ، شهادت قاضی قربان کریمی وسائر موضوعات در مقر این شورا برگزار گردید !

ابتداء مولوی رمضان آخوند زاده رئیس شورای ولایتی ولایت غور از حضورمقام ولایت ،قوماندان امنیه  وامنیت ملی در شورای ولایتی اظهار تشکری وقدر دانی نموده گفت : ولایت غور یکی از ولایات باامن کشور بحساب میآمد اما به نسبت عدم توجه حکومت مرکزی ،عدم مدیریت درست اوضاع وسهل انگاری اداره محلی باعث شده است ،تا وضعیت امنیتی در ولایت غور حالت خوبی نداشته باشد .
رئیس شورای ولایتی غور درزمینه افزود ؛ امنیت نیازی اولی مردم است وبدون تامین امنیت انکشاف و باز سازی پیشرفت وترقی ممکن نیست . مطابق احکام قانون مسئولیت تامین امنیت بدوش نهاد های امنیتی بوده و شکل گیری گروپهای مسلح در تامین امنیت کمک کرده نمیتواند، بلکه باعث ایجاد اختلافات در بین اقوام واخلال نظم عامه میگردد .
رئیس شورای ولایتی گفت :مامیخواهیم بدانیم که مسئولیت تامین امنیت مردم وشهروندان بدوش چــــــه کسانی اســــــــــت ؟؟
و اگر قرار باشد که مسئولیت تامین امنیت بدوش نهاد های امنیتی باشد پــــس شکل گیری گروپ های مـــســــلح بخاطر تامین امنیت مردم در (10)کیلومتری شهر به چه معــــــنی ؟؟
و اگر قرار باشد که مردم خود تامین امنیت شانرا بدوش داشته باشند پس نقش نیروهای امنیتی در تامین امنیت چیست؟
و مردم از کی بخواهد که امنیت شان را تامین نماید؟
رئیس و اعضائی شورای ولایتی ار مقام محترم ولایت ونها های امنیتی خواستند تا هر چه عاجل در استقامت مابین کاسی وغلمین پْسته های امنیتی را افراز و از افراد مسلح محلی که بخاطرتامین امنیت محیط شان سلاح بدست گرفتند خواسته شود تا به خانه ومحیط خویش برگردند و مسئولین امنیتی مسئولیت تامین امنیت منطقه ومحل را بدوش بگیرند.
متعاقباً در جلسه آقائی هیواد والی غور گفتند : مسئولیت تامین امنیت منطقه ومحل بدوش قوماندانی امنیه و امنیت ملی و اردوی ملی است . افراد، اشخاص وگروپ های شخصی حق ندارند در سرراه استاد شوند و از مردم بازجوئی نمایند آقای هیواد گفت: در جلسه نظامی یکروز پیش فیصله بعمل آمد تا مسئولین امنیتی هرچه عاجل در مسیر راه غلمین و چغچران پْسته های امنیتی را ایجاد وتدابیر بیشتر امنیت شهر وندان را بدوش بگیرند و افراد مسلح محلی را سلاح شان ثبت و راجستر نموده و به خانه های خود برگردند .

سپس سمونوال دلاورشاه دلاور قوماندان امینه ولایت غور از وضعیت امنیتی به اعضائی جلسه اطمینان داده گفتند:
به اساس فیصله شورای نظامی دو الی سه روز دیگر پسته های امنیتی در موقعیت های که از قبل تعین گردیده است ایجاد میشود و ثبت راجستر سلاح افراد مسلح نیز آغاز میابد و بعداًبا تفاهم بانیروهای قوماندانی امنیه ،امنیت ملی واردوی ملی جهت تامین امنیت بیشتر غور تصامیم لازم اتخاذ گردد .
در اخیر جلسه معاون ریاست امنیت ملی غور با تائید حرف های اعضائی جلسه اضافه نموده گفت: نیروهاومنسوبین ریاست امنیت ملی با تشریک مساعی بانیروهای امنیتی غور تلاش میکنیم امنیت شهروندان بوجه احسن تامین ،قاطعانه وشجاعانه مطابق به پالیسی هاوسیاست های دولت جمهوری اسلامی افغانستان به وظایف خویش عمل نمائیم .