آرشیف

2014-12-22

jameghor

جلسه سکتور حاکمیت قانون وحقوق بشر

شورای ولایتی ولایت غور
 
 جلسه سکتور حاکمیت قانون وحقوق بشر کمیته انکشافی ولایت غور تحت ریاست مولوی رمضان آخوند زاده رئیس شورای ولایتی در مقر این شورا بتاریخ 6/12/1390 با اشتراک اعضای این سکتورتیم PRT  وموئسسات همکار تدویر یافت:
جلسه با تلاوت آیات قرآن کریم توسط نماینده محترم ارشاد حج واوقاف آغاز شد ابتدا رئیس شورا ولایتی ضمن خیر مقدم وخوش آمدید به اشتراک کننده گان جلسه گفت: جنگ های چندین ساله وبی ثباتی های سیاسی باعث شده تا شیرازه نظم، قانون،وحکومت داری درکشور کاملاَ از بین برود ومردم دریک وضعیت بدی نا به سامانی ها وخلای قانون زندگی نمایند بعد از تشکیل اداره مؤقت، انتقالی وجمهوری اسلامی افغانستان تمام چیز ها از صفر آغاز گردید وآهسته آهسته به طرف قانون مداری وحکومت داری گام بر می داریم حکومت در9 واحد اداری فعال ،تسلط دارد شورای ولایتی از اجراات کارکرد های ادارات دولتی وموسسات نظارت ومشوره می دهد در جهت تامین حاکمیت قانون و حقوق مردم فعا لیت می نماید محاکم ، څارنوالی، ریاست عدلیه  با همکاری وهماهنگی با نیروهای امنیتی با وجود مشکلات در جهت تطبیق قانون تامین عدالت ایجاد نظم وحکومت داری در کنار هم کار می نمایند،با وجود این همه دست آوردها ادارات فوق علاوه بر اینکه پرسونل کافی ندارند فاقد تجهزات، امکانات، لوازم ، عصری، بوده ودر ولسوالی ها تعمیر دفتر کار وجود ندارد و ضمناَ در چهار ولسوالی به علت عدم امنیت محاکم غیر فعال وقضات محترم آن در مرکز ولایت ایفای وظیفه می نمایند که این باعث شده تامردم این ولسوالی ها به مشکلات جدی مواجه شوند.
رئیس شورای ولایتی از ادارات محترم عدلی ،قضای خواست تا ادارات سومی خود را فعال وتوجه بیشتر نمایند، وموضوع تامین امنیت قضات محترم وادارات شان را با ارگانها امنیتی درمیان می گذاریم رئیس شورا ولایتی افزود سکتور حاکمیت قانون یکی از سکتور های کمیته انکشافی ولایت است که مسئولیت برگزاری جلسات آن بریاست شورای ولایتی وعضویت ریاست محترم محاکم،څارنوالی، عدلیه،ارشاد حج واوقاف، حقوق بشر، اصلاحات اداری ، کمیسون انتخابات ، امور زنان وتعداد از موسسات بین المللی گذاشته شده است اما متأ سفانه مدت دوسال از دوره کاری شورای ولایتی می گذرد این سکتور غیر فعال بوده از تمام ادارات مربوط تقاضانموده مارا همکاری نمایند تا جلسات این سکتور را فعال نمایم.
 
نماینده محکمه:
بعداَ نماینده محکمه محترم مولوی عطامحمد" فاروقی" رئیس دیوان امنیت عامه پرامون موضوع صحبت نموده گفت عدالت زمان تحقق می یابد که قانون تطبیق شود وقانون وقت تطبیق می شود که امنیت تامین شود بخاطر عدم امنیت در چهار ولسوالی دفاتر محاکم فعال نه بوده وقضات آن به اساس پیشنهاد ریاست محکمه استناف وحکم مقام محترم استر محکمه درمرکز انجام وظیفه می نمایند.محکمه ولایت غور به مشکلات نه بود تعمیر دفتر کار لوازم، تجهیزات وکمبود بودجه مواجه است.
 
رئیس څارنوالی:
دربخش سوم رئیس څارنوالی استناف غور محترم گل احمد "حیدری" ضمن قدردانی از ابتکار شورا ولایتی فرمودند حکومت داری خوب ، حاکمیت قانون،وقتی بوجود می آید که امنیت تامین باشد بدون امنیت تامین عدالت وحاکمیت قانون امریست محال ، زورمندان محلی وغیر مسئول ومتنفذین اقوام باعث بر هم زدن نظم وعدالت اجتماعی میشوند دراین ولایت زورمندان تحت تعقیب عدلی وقضائی قرار نمگیرند، اگر ارگانهای عدلی وقضای بخواهد که قانون را تطبیق نماید آنها از قانون سرکشی مینمایند این خود باعث بی عدالتی میگردد. درتمام بخش های کاری ادارات این ولایت مشکلات وچالش های وجود دارد وما در سارنوالی مشکلات خودرا در قسمت نبودی تعمیر دفتر کار در ولسوالی ها عدم تجهزات ولوازم اداری داریم .
 
کمیسون حقوق بشر:
دربخش حقوق بشر رئیس حقوق بشر گفت درگذشته ما تلاش زیاد کردیم که این سکتور فعال شود متأ سفانه نتوانستیم امروز خوش هستیم که این سکتور به ابتکاری شورای ولایتی به فعالیت آغاز کرده وما شاهد اولین جلسه آن هستیم. نمایند حقوق بشر دررابطه به رسیدگی مشکلات مردم تلاش وزحمات زیادی کشیده که از جمله 140 مورد قضیه ثبت وبه آن رسیدگی شده است وهمچنان 138 مورد قتل داشیم عدم امنیت ، فساد اداری ، حاکمیت قانون ، عدم فعال بودن عدلی وقضای باعث نقض حقوق بشر در غور گردیده است.
 
رئیسه امور زنان :
رئیس امورزنان گفت ریاست امورزنان ارگان است که باید به مشکلات زنان رسیدگی نماید زنان ولایت غور به مشکلات فقر ، بیکاری ،بی سوادی ، ترویج فرهنگ های ناپسند خصوصاَ  در روستاهای این ولایت باعث ازدیاد خشونت علیه زنان گردیده است. ریاست امورزنان از طریق کمیته منع خشونت علیه زنان تلاش کرده تا چندین مورد خشونت را حل وبه مشکلات شان رسیدگی کرده است.
 
رئیس عدلیه:
ریاست عدلیه دارای چندین آمریت بوده که از جمله آمریت دارالتادیب میباشد در سال گذشته 15 نفر در مرکز اصلاح زندگی میکرده اند ودرسال جاری 4 نفر موجود است رئیس عدلیه از محکمه وڅارنوالی قدردانی کرد که در وقت وزمان به دوسیه اطفال رسیدگی کرده اند. ومسئولیت محبس از ریاست عدلیه به قوماندانی امنیه انتقال کرده است . ریاست عدلیه در 9 واحد اداری آمریت های حقوق این ریاست فعال است ،قرطاسیه ،محروقات زمستانی، مبل وفُرنیچر برای شان توزیع شده است تنها در رابطه به مکان آنها مشکلات داریم ،رئیس عدلیه گفت که ارگانهای عدلی وقضای څارنوالی لازم وملزوم یکدیگرند نبود یکی از این نهاد در ولسوالی ها باعث فلج ساختن نهاد های دیگر میشود ، رئیس عدلیه از غیر فعال بودن محاکم نام برد که محاکم درچهار ولسوالی غیر فعال بوده وکار آمریت حقوق را به سکتگی مواجه ساخته است از ریاست محاکم خواست تا نمایندگی های خود را دراین ولسوالی ها فعال نمایند.
 
نماینده ریاست حج واوقاف:
ریاست حج واقاف یک نهاد دینی است که در آن به تعداد 65 نفر ملا امام در مساجد 9 واحد اداری ولایت استخدام شده که این تشکیل به تناسب مساجد ولایت غور کافی نبوده ودر بخش های استخدام ملا امامان ،معلمین وپروسه حجاج مشکلات وجود دارد امید واریم با همکاری شورای ولایتی این مشکلات مرفوع شود واز عملکرد رادیوو تلویزیون انتقاد کرده که با نهاد ارشاد همکاری نمی کند.
 
مسئول ولایتی کمسیون اصلاحات اداری:
نمایندگی ولایتی کمسیون اصلاحات اداری درسه بخش عمده، استخدام کارمندان از طریق کمیته استخدام وارزیابی مامورین از طریق کمیته  ارزیابی وآموزش کارمندان کار وفعالیت می نماید درین کمیته ها شورای ولایتی، مقام ولایت ،امورزنان،اصلاحات اداری ونماینده اداری مربوط عضویت دارند وکار آن بصورت درست وشفاف به پیش می رود اما در این اواخر تعداد از وزارت خانه ها به خصوص وزارت معارف بست های سوم را خلاف قانون کارکنان خدمات ملکی به خاطر جابجا کردن فراد مورد نظر خود از ولایات به مرکز انتقال میدهند این امر باعث سکتگی در کار کمیته گردیده تعداد زیاد مردم غور را که کاندیدان این بست ها اند بخاطر ضعف اقتصادی وراه های صعب العبور از مشارکت در پروسه رقابت آزاد محروم ساخته است واظهاری امید واری کرد که ادارات محترم زیربط مطابق احکام قانون عمل نمایند .
 
جمع بندی و نتیجه گیری:
در پایان رئیس شورای ولایتی جلسه را جمع بندی نموده گفت طوریکه از نظریات اعضای محترم سکتور دریافتیم معلوم میشود که درچهار ولسوالی بدلیل عدم امنیت محاکم غیر فعال بوده که این امر باعث سکتگی درکار ادارات عدلی وقضای گردیده ومردم این ولسوالها به مشکلات جدی مواجه میباشند نبود امنیت وعدم توجه حکومت مرکزی به واحد های دومی چالش بزرگ دربرابری ادارات است، نهادهای امنیتی علاوه بر عدم تامین امنیت قضات څارنوالان ودفاتر شان وعدم همکاری درجلب احضار مجرمین ومتخلفین گاهی وقت مورد تهدید بعضی قوماندانان امنیه های ولسوالها قرار می گرند،عدم امنیت نبود حاکمیت قانون فساد اداری عدم فعال بودن ادارات عدلی وقضای ،بی سوادی، رسم ورواج های ناپسند، فقر بیکاری ،حاکمیت زورمندان محل باعث نقض حقوق بشر درولایت غور گردیده است. دراستخدام ملا امامان معلمین وپروسه حج مشکلات وجود دارد امید واریم در آینده مرفوع گردد، مطابق کارکنان خدمات ملکی اخذ امتحان وطی مراحل بست های سوم از صلاحیت کمیته استخدام ولایتی میباشد،اما دراین اواخیر تعداد وزارت خانه ها مخصوص وزارت معارف خلاف قانون بست های مذکور را از ولایت به مرکز انتقال می دهند که اینکار باعث سکتگی درکار کمیته ومشکلات مردم گردیده است.