آرشیف

2014-12-22

jameghor

جلسه با قوماندان امنیه غور

شورای ولایتی ولایت غور

دریک جلسه  شورای ولایتی ولایت غورکه تحت ریاست محترم مولوی رمضان آخوند زاده رئیس شورای ولایتی  تدویر شده الحاج خدایار قدسی قوماندان امنیه غور غرض ارایه معلومات حاضر شده بود موضوعات مختلف مورد بحث وبررسی قرار گرفت:
بررسی عرائض مردم در ارتباط اختتاف پروین نامه توسط انور حسینی واجراات قوماندانی امنیه غور، عدم حضور پرسونل قوماندانی و مشکلات اعاشه ومفروشات قوماندانی های امنیه لعل ودولتیار ،مشکلات موجود در اخذ پاسپورت،وجود اختلاف بین قوماندان امنیه   ومقام ولایت ، نظارت شورای ولایتی از قوماندان امنیه. موضوعات بود که رئیس واعضای شورای ولایتی با قوماندان  امنیه مطرح ساختند.
جنرال خدایار قدسی قوماندان امنیه غور ضمن تشکر وقدردانی از شورای ولایتی غور همکاری وهماهنگی بین ادرات دولتی وهمکاری مردم با دولت را از جمله عوامل مهم تا مین امنیت ،باز سازی وپیشرفت وحل مشکلات مردم غور قلمداد کرد.
قوماندان امنیه از اجراات خویش در مورد قیضه اختتاف پروین نامه صحبت نموده اسناد ومدرک آن را ارایه نمودند که مورد قناعت قرار گرفت.
راجع به مشکلات دیگر نیز وعده همکاری داد وهمچنان خاطر نشان کرد که چالش ها در غور زیاد است  وماتا حد توان به خدمت مردم غور هستیم. واز آمدن یکهزارجلد پاسپورت در زمان نزدیک خبر داد وگفت که درباره آخذ پاسپورت مشکلات مردم غور مرفوع خواهدشد. واز وجود فساد ومشکلات تائید کرده گفت با ایجاد تغییرات در آمریت پاسپورت مشکلات مردم حل خواهد شد.
 


 

جلسه شورای ولایتی ولایت غور

 
جلسه شورای ولایتی با اشتراک الحاج قاسم اعلم رئیس محیط زیست ،محمد عثمان عصمت شار وال شهر ،نماینده ریاست آبیاری ،نماینده ریاست زراعت ،تحت ریاست محترم مولوی رمضان آخوند زاده رئیس شورای ولایتی در مقر این شورا تدویر یافت .
ابتدا رئیس شورای ولایتی اشتراک کننده گان خیر مقدم گفت فرمودن هدف جلسه امروزی عنایت فرارسیدن سال جدید است میخواهیم بشما ادارات محترم که مسئولیت سرسبزی و حفظ محیط زیست این ولایت را به دوش دارید اجراات و فعالیت های گذشته را مورد بررسی قرار دهیم و برای سال جدید آماده گی بگیریم رئیس شورای ولایتی افزود ما در حال شرف آغاز جدید هستیم که جنگلات طبعی در سطح ولایت غور بطور بی رحمانه قطع میگردد درین زمین های بکر و بائیر که ملکیت دولت است توسط افراد و اشخاص احیاء میگردد و حکومت محلی درین مورد بی توجه میباشند .
مدت ده سال است از طرف ادارات محترم دولتی و غیر دولتی هزار اسلحه نهال مثمر و غیر مثمر غرس میشود اما بخاطر عدم مراقبت آبیاری تا هنوز کدام نتیجه خاص نداده است ، بخاطر مسدود بودن کوچه ها و جوی های مردم داخل شهر سخت دچار مشکل اند ، آب داخل خانه ها و دوکان شان میگردد و تعداد خانه ها را ویران ساخته است رئیس شورای ولایتی از رؤسای مربوطه خواست تا قبل از سال جدیدکمیته سرسبزی را با مشوره مقام محترم ولایت تشکیل و پلان های بهاری خودرا بخاطر سرسبزی این شهر و نجات مردم از سیلاب ها آماده نمایند .
بعدآ رئیس محیط زیست گفت: وظیفه این ریاست آگاهی در مورد محیط زیست بوده تا مردم از نعمات خداوند (ج)به وجه احسن استفاده نموده و از اسراف در منابع طبعی بطوری جدی جلوگیری شود . در مورد تا حد توان اجراآت صورت گرفته است بعداً شار والی ،آبیاری و زراعت هرکدام به نوبه خویش گزارشات کاری سال گذشته و پلان سال آینده خودرا تشریح نموده و آماده گی خویش را اعلان کردند.