آرشیف

2014-12-22

jameghor

جلسه با اشتراک شورای علمأ،شورای شهر و…..

 شورای ولایتی ولایت غور

 
 
 بتاریخ 21/12/1390 جلسه با اشتراک شورای علمأ ،شورای شهر وشورای انکشافی وتعداد ادارات دولتی ونمایندگان مردم پوزلیچ وسائر متنفذین روی موضوع کانال شمال دریا هریرود تحت ریاست مولوی رمضان آخوند زاده رئیس شورای ولایتی در مقر این شورا تدویر یافت .

شورای ولایتی ولایت غور

جلسه با تلاوت آیات از کلام الله مجید آغاز گردید. ابتدا رئیس شورای ولایتی ضمن خیر مقدم وخوش آمدید اعضای جلسه گفتن هدف از برگزاری جلسه امروزی بررسی مشکلات پروژه کانال شمال دریا است که براساس نیازمندی شدید کمبود آب زراعتی درشمال شهر چغچران با تلاش های چندین ساله اداره محلی ومردم ولایت غور منظور گردیده که فعلاَ کاری سروی آن توسط کمپنی امریکای" شیلادیا" با همکاری ریاست آبیاری وتوافق مردم پوزلج وشمال دریا به پایه اکمال رسیده است  اکنون که کاری پروژه طی مراحل نهای  وپروسه دوطلبی ومنظوری آن آغاز گردیده نماینده های محترم مردم پوزلیچ ابراز مخالفت نموده اند وکاری پروژه به بن بست رسیده  است اگر درصورت این معضله حل نه شود پروژه کنسل می گردد وبودجه آن به سائر ولایت انتقال می نماید وزحمات چندین ساله مردم به هدر خواهد رفت ومردم این شهر از نعمت آب وسرسبزی محروم می شوند  رئیس شورای ولایتی از نماینده گان مردم پوزلج خواست تا به توافقات قبلی خویش عمل نموده ومانع تطبق پروژه عامه المنفعه که مربوط تمام همشریان شهر چغچران است نه شوند واز نماینده آبیاری خواست تا درمورد پروژه برای اشتراک کننده گان جلسه  معلومات ارایه نماید.
بعداَ نماینده آبیاری ضمن قدردانی از شورای ولایتی گفتن کار این پروژه به اساس تقاضا ونیازمندی مردم آغاز شده وتمام مراحل قانونی این پروژه تکمیل گردیده قرار است بعد ازطی مراحل پروسه دوطلبی در اول سال 1391 کارساختمانی آن آغاز شود این پروژه دارای یک انجمن بوده که در تشکیل خویش لودور ، دمترک ، شاول وچند عراده موتر سایکل دارد که از طرف دولت تامین می گردد ازین کانال 1500 فامل استفاده می نمایند ودرحدود 1188 هکتار زمین زراعتی تحت آبیاری قرار می گرد طول این کانال 20 کیلو متر عرض آن دونیم متر وعمق آن یک  متر بوده ودر مسیراین کانال 170 ساختمان به صورت پخته واساسی اعمار می گردد بودجه منظور شده آن مبلغ 5 الی 7 ملیون دالر امریکای میباشد که از کمک های بانک آسیای پر داخته می شود لازم به یاد آوری است که تطبق این پروژه مشکل سر بند کانال پوزلیچ را نیز حل می نماید ریاست آبیاری در آغاز کار سروی مقدماتی پروژه باهمه اعضای انجمن پوزلیچ وسیاه سنگ مشوره نموده وملاقات ونشست های زیاد با ایشان انجام داده وبه نتجه رسید که دو  قسمت آب مربوط کانال پوزلیچ ویک قسمت مربوط کانال سیاه سنگ باشد ودر آخرین جلسه با حضور داشت وموافقه مرزا محمد ابراهیم ،دگروال شاولی ، شیر خان ، اکبر خان  وچندتن  بزرگان دیگر  کار سروی پروژه آغاز گردید.

شورای ولایتی ولایت غور

بعداَ نماینده گان محترم مردم پوزلیچ صحبت نموده گفتن گرچه تعداد ما درجریان سروی کاری پروژه حضور داشته ایم اما با تمام ما لکین زمین که در پوزلیچ حقابه دارند مشوره صورت نگرفته ومردم موافق به ساخت این پروژه از طریق کانال پوزلیج نمی باشند.
سپس نماینده شورا علمأ ، شورا شهر ، شورای انکشافی ، معاون تدریسی ریاست معارف رئیس کار امور اجتماعی ،آبیاری ،اقتصاد وجامعه مدنی هر کدام باالنوبه صحبت نموده از اهالی محترم پوزلیج خواستن تا مانع تطبق پروژه که مربوط همه مردم است نه شوند .
درپایان رئیس شورای ولایتی جلسه را جمع بندی نموده و با اتفاق اعضای جلسه فیصله نمودند تا جلسه دیگر ی با اشتراک زمین داران پوزلیچ درمقر شورای ولایتی برگزار وتوافق شان حاصل گردد.
رابطه به جلسه دیروز مورخ 22/12/1390 جلسه با اشتراک نماینده گان وزمین داران مردم پوزلیچ با شمول رئیس شورای شهر ،شورای انکشافی نماینده شورای علمأ رئیس اقتصاد تحت ریاست مولوی رمضان "آخوند زاده" رئیس شورای ولایتی ولایت غور برگزار شد جلسه با تلاوت قرآن کریم آغاز کردید ابتدا رئیس شورا ولایتی از تشریف آوری واعتماد مردم نسبت به شورای ولایتی قدردانی کرد افزود جلسه امروز به اساس فیصله جلسه دیروز برگزارشده است.
شما درجریان هستید که براساس نیازمندی برای رفع کمبود آب زراعتی درشمال شهر چغچران با تلاش مردم واداره محلی قرار است کار پروژه کانال شمال دریا آغاز شود مطابق گزارش ریاست آبیاری قبلاَ یک سلسه مشوره با تعداد نمایندگان شما صورت گرفته وبا توافق نماینده گان شما کار سروی ودیزاین پروژه آغازگردید قرار است که در اول سال 1391 کار عملی ساختمانی آن شروع شود درین مرحله تعداد از مردم پوزلیچ در مورد اعمار این کانال ابراز مخالفت نموده اند وکار این پروژه به بن بست رسیده است درصورت عدم توافق شما این پروژه کنسل می شود وپول آن به دیگر ولایات انتقال می گردد وتاده سال دیگر مردم انتظار ساختن این کانال را نداشته باشند رئیس شورای ولایتی افزود که این پروژه بعد ازتلاش ها و تقاضا های زیاد  مردم منظور گردیده ویک پروژه عام المنفعه مربوط به تمام  مردم ولایت غوراست از مردم پوزلیج خواست تا مانع تطبق این پروژه نشوندعدم تطبق این پروژه  باعث بدنامی مردم ، واداره محلی  شما مردم پوزلیچ می گردد.بعداَ نماینده های مردم صحبت  نموده گفتن بخاطر کمبود آب وچالش های آینده ما به تطبق پروژه از طریق کانال پوزلیچ موافق نستیم واظهار امید واری کردن که دولت وشورای ولایتی راه های دیگری برای حل معضله جستجونمایند.

شورای ولایتی ولایت غور

سپس اعضای شورای ولایتی ، شورای علمأ ، شورای شهر ، شورای انکشافی وسائر اعضای جلسه هرکدام باالنوبه صحبت نموده فیصله کردن تا موضوع از مقام ولایت وکمیته انکشافی مورد بررسی قرار گرفته وراه حل جستجو کردد.
برمبنای خبری دیگر تعداد از علمأ محاسن سفیدان وبزرگان شمال دریا با رئیس واعضای شورای ولایتی روی موضوع کانال شمال دریا درمقر این شورا ملاقات نموده  مشکلات وچالشهای که درتطبق پروژه کانال شمال وجود دارد مطرح ساختن وخواهانی رسیدگی به این مشکل شده رئیس واعضای شورای ولایتی وعده سپردن که مشکلات را به مقامات ذیصلاح  درمیان می گذارند وبا تفاهم بامردم محل این مشکل حل خواهد شد.