آرشیف

2014-12-26

استاد محمود بی پروا

جاهای تاریخی الله یار از دید تصاویر با کمی توضیحات

 
خوانندگان محترم !
 نخست احترامات وسلام های قلبی خویش را نثار یکایک شما مینمایم. بعد :
درآغاز سال خورشیدی مطلبی را تحت عنوان " معرفی منطقه الله یار" از طریق سایت پر طیف جام غور به نشر رساندم. با مطالعه آن یک تعداد از دوستان نظر داده بودند که باید عکس های جاهای تاریخی نیز گرفته ودرج می شد. درهمان وقت وعده داده بودم که این کاررا درموقع خواهم کرد. اینک درزیر یک تعداد از این عکس هارا بخاطر ملاحظه ومرور عزیزان تقدیم میدارم. گرچه خودم این عکس هارا نگرفته ام بلکه سه تن ازاهل معارف منطقه  یکی بنام ضیا احمد عضو هیئت رهبری نهاد جوانان      الله یار ، دیگری ملا ظاهر متعلم صنف دوازدهم دارالعلوم چغچران و سومی صابر معلم لیسه غار الله یاردرتهیه این فوتوها دست داشته اند.
 
 

 جاهای تاریخی الله یارازدید تصاویربا کمی توضیحات
عکس 1 : چهل دختران
 

این عکس نشان دهنده یک معماری درروی یک صخره سنگ بزرگ است که بنام چهل دختران یاد میشود. عبدالله یکتن از ساکنان دره آسیاب  قصه کرد  که درقدیم به تعداد چهل دختر به قریۀ آنوقت دره آسیاب بودند که بیکی از آنها سید نور ولی عاشق شده بود. درآنوقت انگلیس ها دراینجا آمده وقتیکه از این دخترها وعاشق شدن سید نور ولی خبر شدند ، سید نور ولی را بابرادرش کشتند ودخترها از بیم آنها دراین محل بالا رفته ودرهمانجا بودند تا که مردند به این قسم انگلیس ها نتوانستند به آنان دسترسی پیدا کنند.ارتفاع این ساختمان  از سطح زمین بیش از 30 متر میباشد. درحال حاضر بلند شدن دراین محل غیر ممکن است.( عکس از ضیا احمد).

 جاهای تاریخی الله یارازدید تصاویربا کمی توضیحات
عکس 2: قتل جای

 
این ساحه درعکس بدرستی انعکاس داده نشده است. ساحه از قریه به بعد تا صخره های بزرگ آخری را شامل میباشد. قتل جای یک ساحه خیلی وسیع است و به خاطر این نامیده شده است که زمانی بین دوگروه متخاصم دراینجا جنگ درگرفته بود  ودرنتیجه گروه که ازشمال آمده بودند قتل عام گردیده فقط یک نفر آنهم دراثر چیدن جسد های کشته شدگان دراطراف خویش توانیست خودرا تارسیدن تاریکی شب محافظت نماید وبعدبااستفاده از تاریکی شب فرار نموده واز حال لشکریان به محل قومانده مربوطه خبر برساند. از روی قصه شهر فیروزکوه نوشتۀ استاد نبی ساقی یقینم شد که این محل همان جائی بوده است که لشکریان مزار با اردوی فیروزکوه مقابل شده وازدست فیروزکوهیان به این نوع شکست فاحش مبتلا شده بودند. گرچه عوام به این فکر اند که این جنگ بین شاه پسند خان جوند ومردم محل اتفاق افتیده است ولی به باور من جنگ های محلی با چنین نامی برای خود جا باز نمیکند.( عکس از ملا ظاهر).

 جاهای تاریخی الله یارازدید تصاویربا کمی توضیحات
عکس 3: قلعه چه دیوالک

 
این اثر شامل یک دیوار سنگی – گلی درروی یک صخره بزرگ میباشد. تهداب طول این دیوار را دوسال قبل اندازه نمودم 90 متر بود اما حالافقط بطول تقریبا 20 متر باقی مانده است وبس. این دیوار از سطح زمین 20 متر بلند واقع گردیده . درعقب دیوار جز یک مغاره چیزی دیگری وجود ندارد. راه باریک از سمت شمال رفتن به این محل را بزحمت مهیا میگرداند( عکس از ملا ظاهر).
 

جاهای تاریخی الله یارازدید تصاویربا کمی توضیحات
عکس 4: آرامگاه  سید نور ولی.

 
این زیارت درمقابل چهل دختران بطرف غرب رودبار ناوه غار الله یاربالای تپه ئی دردهنه دره آسیاب موقعیت دارد. عوام به این باوراند که درچهل دختران به تعداد چهل دختر از ترس انگلیس ها خودرا پت کرده ومردند. 40 سال پیش بعضی ها قصه میکردند که شب های جمعه آوازخواندن ورقص وشادی درچهل دختران بگوش ها میرسیده است. خدا میداند.( عکس از ملا ظاهر).

 
 جاهای تاریخی الله یارازدید تصاویربا کمی توضیحات
عکس1.5: نمائی از دیوار سنگی قلعه رحیم.( عکس از ملا ظاهر).
 جاهای تاریخی الله یارازدید تصاویربا کمی توضیحات
عکس 2.5: نمائی ازدیوار فروریخته قلعه رحیم.( عکس از ملا ظاهر).
 جاهای تاریخی الله یارازدید تصاویربا کمی توضیحات
عکس 3.5: قسمتی از مخروبه قلعه رحیم.( عکس از ملا ظاهر).
 جاهای تاریخی الله یارازدید تصاویربا کمی توضیحات
عکس 4.5: گوشه ئی از خرابه های قلعه رحیم.

 
قلعه رحیم درقسمت زیرتنگی دهنه دره آسیاب وبالای یک تپه بسمت شرقی رودبار ناوه غار الله یار موقعیت دارد. اکنون جز از یک خرابه ئی بیش نیست . ساحه قلعه بسیار وسیع به نظر میخورد. عکس از ملاظاهر).

 جاهای تاریخی الله یارازدید تصاویربا کمی توضیحات
عکس 6: کشک نزدیک به قلعه رحیم.

بطرف جنوب شرق قلعه رحیم سه باب کشک موجود است که بفواصل مساوی ازهمدیگر قراردارند. بعضی ها به این باور اند که اگر کسی کشک وسطی را شناسائی نماید و چنین وچنان کند ، بخزانۀ هنگفتی که درزیر آن وجوددارد دست می یابد که بگفتۀ عوام خراج یک پادشاهی است اما شناخت کشک وسطی نهایت مشکل میباشد چونکه درهرکشکی بروید فکر میکنید همو کشک مابینی است.( عکس از ملا ظاهر).

 جاهای تاریخی الله یارازدید تصاویربا کمی توضیحات
عکس 7: آسیاب بادی دهنه دره آسیاب.
 

عوام به این باوراند که درایام قدیم اینجا آسیابی ازباد وجود داشته است که مورد استفاده مردم قرارداشته لیکن حالا فقط همین نشان باقی مانده وبس. نام دره آسیاب ازروی همین آسیاب بادی گذاشته شده است.( عکس از ملا ظاهر).

 جاهای تاریخی الله یارازدید تصاویربا کمی توضیحات
عکس 8: کشک دهن ده سرخ.

 
این کشک نمونه ئی از چندین کشک در منطقه الله یار میباشد که بطرف شرق رودبار وبه استقامت چهل دختران بالای یک تپه استاد میباشد. همچو کشک هائی درهر جای الله یار موجود است.( عکس از ملا ظاهر).

 جاهای تاریخی الله یارازدید تصاویربا کمی توضیحات
عکس 9: سنگ اژدر.

 
این را مردم بنام سنگ اژدهار یاد مینمایند که در جنب سرک عمومی چغچران – منارجام واقع است. نظر مردم اینست که این سنگ درحقیقت اژدهای بزرگی بوده که عابرین را می بلعیده است. زمانی حضرت علی کرم الله وجهه از مقابل آن میگذشته که ناگاه اژدر اورا زیر نفس کشیدن خود قرارداده دراین وقت آن بزرگوار مشت خاکی را دعا خوانده وبطرفش پرتاب کرده همان بوده که دفعتا به سنگی بااین سیما مبدل گردیده است.فاصله این سنگ از چغچران 73 کیلومتر میباشد وموقعیتش را میتوان موشک های ناوه غار الله یار دانست. ( عکس از ملاظاهر).

 جاهای تاریخی الله یارازدید تصاویربا کمی توضیحات
عکس 1.10: نمائی از تپه مخروبه وخاکی قلعه سرسنگ غار.
 
جاهای تاریخی الله یارازدید تصاویربا کمی توضیحات
عکس 2.10 : قسمتی از مخروبه قلعه سرسنگ غار الله یار.
 

این قلعه بالای یک تپه سنگی درجنب شمالی قریه غار سفلی موقعیت دارد. ازاین قلعه فقط یک تپه خاکی بجا مانده وبس. اکنون میدان قلعه به سبست زاری مبدل شده است که یکی از ساکنین قریه غار انرا دراختیار دارد.( عکس ها از صابر معلم لیسه غار الله یار).
اگر خداوند متعال برایم توفیق عنایت نمود، در این نزدیکی ها خودم به آنجاها رفته وعکس های بهتر ومقبول تری تهیه خواهم کرد.
 
والسلام
محمود بی پروا
جغجران
اسد سال 1390 برابر با اوایل اگست 2011.