آرشیف

2014-11-10

khatibi

تغیر مثبت در غور

سرزمین امپرا طور زا ده ها از سالیا ن متما دی بفرا مو شی سپرده شدهٰ  نه صدا ی مظلو ما نه غوری را کسی میشنید نه دست بود که با لا ی سری غو ری ها بکشد و نوا زش دهد نه اولیا ی امو ر کشوری قدم بر آ با دی وترقی این خط با ستا نی بر دا شت ونه خو دی مر دم نسبت فقر و تنگ دستی زنده گی بخو ر نمیر که دا شتندنتوا نستند تا در عر صه  های مختلف حیا ت اجتما عی ؛ سیا سی سنگی را با لای سنگی وخشتی را با لای خشتی بگذا رند یا در یکی از منا صب بزرگ دولتی تکیه زنند.
عقربه سا عت بحرکت آ مد تحو لا ت سیا سی در کشور یکی پی دیگر عر ض اندا م نمو د  چند صبا حی روزنه امید بروی غوری ها با ز شد برا ی اولین با ر غوری ها در کا خ صدا رت عظمی را ه یا فتند ؛ درو دیوا ر ها ی افسا نوی دفا تر  آ شنا وقدم گذا شتند نه تنها ما یه افتخا ر غوری ها بلکه با دغسی ها نیز افتخا ر دا شتند.  آ ن دوره طلائ با مو جو دیت شخصیت خرد مند قا ضی عبد القدیر اعلم در پست ریا ست ادا ری صدا رت عظمی وقت آ غا ز وخلا صه شد  .
بعد از سقوط رژیم طا لبا ن فورم ونشا ن عا لیترین رتبه نظا می بر شا نه ها ی چند تن  غو ری مزین شد وافتخا ر وطن دوستی بر فرق غو ری ها گذا شته شد بعد از تصویب قا نو ن اسا سی وشعا ر مشا رکت ملی تنی چند از غو ری ها درپوست مقام ولا یت قمندا نی ها ی امنیه را دا شتند پا یما ل مشا رکت ملی شد؛  سر و صدا ی غوری ها اعترا ضا ت وحق خوا هی جهت مشا رکت سیا سی در مقا مات عا لی دولتی به آ سما ن ها با لا شد گو ش شنو ا ی نبود که آ وا ز مظلو ما نه غو ریها را بشنو د و جوا ب مثبت دهد حکا م یکی بعدی دیگری در غو ر آ مدند ادا ره نه بلکه گذا ره کر دند ورفتند نه از تطبیق قا نو ن نه از حا کمیت دولتی نه اقتصا د شکو فا نه از را ه وسرک  برق وخدما ت اجتما عی که بتوا ند ساختا ر زیر بنا را تغیر دهد جوا نا ن بی کا ر را مصروف کا ر کند عملی نشد بلکه وضیعت خرا ب تر شد مو جی از نا رضا یتی مر دم تو ام با جا رجنجا ل ها ی محیطی ونزا کت ها ی قو می با صد ها نا رسا ئی دیگر در عر صه حکو متدا ری به دوکتور عبد الله هیوا د وا لی جدید غور که خود زا ده همین خط با ستا نی است به میرا ث ما ند؛  رفع این همه نا بسا ما نی ها وبیرو ن شدن از معضلات پیچیده وسر در گم بتنها ئی یک فرد میسر نبو ده ونخوا هد بود هر چند تغیر وا لی جدید از طرف اقوا م ونها د ها ی مختلف بفا ل نیک پندا شته شد با آ ن هم فرا خوا ن عمو می وحدت وهمبستگی وهم دلی تما م اتباع غو ری ها میخوا هد تا شخصیت جوا نا ن تحصیل کر ده منو ر یکه از میا ن شا ن بلند شده یا ری رسا نند غو ر را از منجلا ب بد بختی بسوی شگو فا ئی سوق دهند دوکتور عبدالله هیوا د در اولین روز احراز پوست مقا م ولا یت در جمع از علما کرا م بزر گا ن قوم ومتنفذ ین جوا نا ن ونما یند ه گا ن اقشا ر مختلف غو ر صحبت نمو ده خط مشی کا ری خو د  را اعلام گفتند :آ
 آ رزو دا رم تا به همکا ری شما مر دم غیو ر وبا شها مت در اعما ر سا ختما ن غور ورفع بد بختی (فسا د ادا ری ) تا مین امنیت –حل منا زعا ت قو می از طریق جر گه وفیصله قو می وعنعنوی نا یل آ یم –وا لی غور تما م با شنده گا ن غو ر اعم از خور د بزرگ زن ومر د را در با ز سازی وشکو فائی غو ر وا لی خطا ب کرد وگفت مسئولیت وطنی در قبا ل زاد گا ه خود دا رید. هیوا دوالی غور طی مدت کو تا ه ما مو ریت خویش در غور تغیرا ت مثبت را بو جود آ ور ده که هر کدا م نما یانگری دل سوزی وی در قبا ل جا معه ومر دم میبا شد.
 بمنظور حسا ب دهی شفا ف از بو د جه انکشا فی وعا دی ادا رات آ گا هی از کا ر کر د ها ی عمده سا ل 1389وپلا ن سال 1390 برا ی هر ادا ره فایل جدا گا نه ایجا د گر دید  ادا را ت کمک دهنده موسسا ت مکلف شدند تا همآ هنگی در توزیع موا د دست دا شته در حا لا ت اضطرا ری و مسا عدت ها ی خیر خوا ها نه دیگر داشته با شند تما م ادا را ت از صو رت مصرف و مو جو دیت اجنا س ا گا ه با شند.
–  جهت را ه یا بی شا گر دا ن به مو سسا ت تحصیلا ت عا لی بمنظور رفع کم بو د کا در ها ی متخصص ومسلکی کورس ها ی آ مو زشی دوره آ ما ده گی کا ن کو ر را طور را یگا ن ایجا د صد ها شا گرد مصروف فرا گیری علوم متدا وله شدند.
– یتما ن شهداء آ زا دی شا مل پر ورش گا ه مستو ره غوری – مریضا ن دا خل بستری شفا خا نه ولا یتی – زندا نیا ن محبس مر کزی غور – فقرا و در نا نده گان را مو رد نوا زش قرا ر دا ده کمک ها ی ما لی ومسا عدت ها ی خیر خوا ها نه نمو د .
جهت عر ضه خد ما تصحی وتبلیغا تی –کمبو دا ت وسا یل طبی شفا خا نه ولا یتی – را دیو تلویزیون ملی – وکمبو دا ت الکترو نیکی ادا را ت براورد را ه عملی روی دست گرفته شد در راستا ی تا مین امنیت رفع  نزا ها ی قو می سفرا ء صلح بنزد قو ما ندانا ن مسلح غیر مسول وطا لبا ن مسلح مخا لف فرستا ده شد تا از پرو سه صلح پیروی نمو ده غور را از حا لت فقر و بی چا ره گی بسو ی همزستی و شگو فا ئی سوق دهند که این حر کت مو رد حما یت و پشتیبا نی شا ن قرا ر گرفته انشا الله تعا لی شا هد تحولا تی مثبت در اد غا م مجد د طور چشم گیر خوا هیم بو د.
 در عر صه با ز سا زی ونو سا زی طرح دونر کنفرا نس در غور ریخته شد قرا ر است که کشور ها ی فند دهنده و دو نر ها ی قوی پول دا ر در ماه فبر وری پا ی شا ن به غور کشیده شود وغور را از نز دیک دیده سخا وت مندا نه دست بکا ر شوند دوکتور عبد الله هیوا ددر نشست ها وملا قا ت طیفها ی مختلف غورتا کید  بعمل ا ورد من بخا طر مقا م وپست وچو کی نیا مده ام  هدفم خدمت به مردم ارتقای سطح زندگی  هموطنان در د د یده می باشد امید برد. تاملت نجیب وسرفراز غوردراین کاروان همرائی نمو ده تا غور را در سطح ملی و بین المللی به جایگاه اولی اش بشنا سانیم.