آرشیف

2014-12-22

jameghor

برنامه سوادی آموزی در ولایت غور به یک منبع عائداتی تبدیل گردیده است

شورای ولایتی ولایت غور
 
  

برنامه سوادی آموزی در ولایت غور منبع عائداتی برای تعداد افراد ،ادارات دولتی ، موسسات وانجوهای مبدل گردیده است.
این مطلب را رئیس شورای ولایتی  درجلسه هماهنگی بین نهاد های دولتی ، موسسات وشورای ولایتی که درمقر این شورا برگزار شده بود بیان داشت.
رئیس شورای ولایتی ضمن خیر مقدم وخوش آمدید اعضای جلسه گفت یکی از برنامه های مهم ملی وزارت معارف جهت با لا بردن سطح سواد درکشور برنامه سواد آموزی است،حکومت افغانستان سعی میکند تا با ایجاد کورسهای آموزشی ومکاتب خانگی از طریق ادارات دولتی ، موسسات ملی وبین المللی سطح بی سوادی را پایان  وزمنه رشد ، انکشاف ، پیشرفت وترقی را درجامعه فراهم سازد، با تأ سف که این برنامه در ولایت غور بخاطر عدم هماهنگی بین موسسات واداره محلی، بی توجهی وسهل انگاری ریاست معارف وعدم نظارت دقیق نهادهای تمویل کننده به یک منبع عائداتی برای تعدادی ادارات وموسسات وانجوها مبدل گردیده است وتمام کورسها ومکاتب خانگی که از طریق ریاست معارف ویا موسسات تطبق  میگردد بنام فعال بوده وکدام تأ ثر عملی دربالا بردن سطح سواد مردم نداشته است.

شورای ولایتی ولایت غور
 
شورای ولایتی ولایت غور