آرشیف

2014-12-22

jameghor

اوضاع سیاسی امنیتی واجتماعی ولایت غور

گزارشگر جام غور

سلام دوستان وخوانندگان عزیز من وظیفه خود میدانم تا در مقاطع مختلف زمانی شمارا در جریان اوضاع ولایت غور قرار دهم.خصوصا در شرائط که سال نو شده ومردم با امید ها وانتظارات نو زندگی را آغاز کرده اند.

همان طوریکه در بالا تذکر رفت ذکر کلیمه وضع سیاسی در اول آمده است کلیمه که اصلا بمن ارتباط ندارد اما بخاطر سجع نثر این جملات خود شان یکدیگر را محکم گرفته اند . وقتی اجتماعی میگوئیم باید سیاسی هم ذکر شود به همین تر تیب فرهنگی وامنیتی ، اجتماعی وغیره روی همین دلیل ناگزیرم روی مسائل سیاسی نیز صجبت کنم.

1- اوضاع سیاسی: ولایت غور محل وبستر خوب برای تطبیق سیاست است . وقتی سیاست میگوئیم منظور ما همان اداره است کسی سیاستمدار است که ادب داشته باشد ،علم داشته وامور خوب تنظیم کند وبه مسائل مردم رسیده گی نماید ومردم اورا دوست داشته باشند.  اداره نیز رنگ از سیاست میگیرد به همان دلیل از وضع اداری نام نگرفتم چون سیاست سالم خودش ضامن اداره است واگر سیاست نبود یعنی اداره هم نیست. در ارگانهای دولتی تا اندازه اوضاع اداری وسیاسی خوب است ومیشود آنرا رونق بخشید. مردم دارائی استقلال فکری بوده توانای اظهار نظر را دارند. یعنی حاکمیت به مفهوم دیکتاتوری آن نیست بلکه هر کس میتواند در محافل آزاد نظر خودرا ارائه نماید. مثلا پروسه حساب دهی کار مندان دولت در برابر مردم اقدام نهایت خوب است.

پروسه حساب دهی: امسال مانند مرکز در ولایت غور نیز پروسه حساب دهی کار مندان دولتی جریان داشت.شاید مردم از نحوه ارائه گزارشات راضی نباشد ویا نظر مخالف داشته باشند اما این حرکت به ذات خود گامیست بسوئی دموکراسی ومسئولست شناسی این اقدام اساسی است که هر سال پخته تر میشود ورنگ سنتی ویا قانونی میگیرد وحاکمان آینده خودرا برای حساب دهی به مردم آماده میسازند إحیائی این اندیشه وإحساس  برای نسل آینده حکومت مداران خیلی با ارزش است.

أمنیتی: وضع امنیتی در ولایت غور نسبتا قناعت بخش است وقتی قناعت بخش میگوئیم منظور ما این است که نمیشود همه مردم را راضی فکر کنیم . یا إحتمال وقوع حوادث را منتفی بدانیم. نه خیر با آنکه آرام است آحتمال وقوع هر حادثه ممکن است.اما نقاط ضعف روشن است. واز نظر مسئولین امنیتی بدور نیست وهر روز در اجندای کار مسئولین امنیتی قرار دارد. حتی ارسال گروپ ها از هلمند بطرف غور نیز زیر نظر قرار دارد که تا هنوز عکس العمل روشنی از خود نشان نداده اند ورنه قوماندانی امنیه غور میداند که طالبان چند گروپ را بسوی غور فرستاده اند تا اوضاع را نا امن بسازند. تدابیر قبلی درین زمینه گرفته شده. از لحاظ امنیتی موارد ذیل قابل دقت بیشتر  است.

1- حل مسئله شهرک که فعلا به ابتکار ولسوال بدوش موی سفیدان افتاده که تقریبا مسؤلیت را بدش مردم انداخته یعنی مردم در تأمین امنیت با دولت شریک اند که این امر هم خیلی با ارزش است که باید شوراهای ولسوالی ها ومناطق در همه ولسوالی ها این مسئولیت را بدوش بگیرند وبا ارگانهای دولتی در امر تأمین امنیت همکار باشند. بدون همکاری مردم تأمین امنیت کار آسان نخواهد بود وحتی ممکن نیست.

2- دولینه: مناطق شهیدان وگرماب در ولسوالی دولینه باید زیر نظر دولت وارگانهای امنیتی باشد جائیکه هر لحظه احتمال وقوع حوادث در آن متصور است. باید نقاط اساسی بر جسته وهیئات متشکل از موی سفیدان در مورد اقدام نمایند وپیوسته مصروف باشند. تا از وقوع حوادث بیشتر چلو گیری شود.

3- دولتیار : مشکل دولتیار هم مشکلی است که بتواند به اثر توجه دولت ومداخله صادقانه موی سفیدان حل گردد. طرفین باید قناعت داشته باشند وبپذیرند که ارزش خون انسانها بیشتر از اراضی لا مزروع است وزندهگی با همی همه ارزش است. لذا بر دولت است تا سال جاری مردم موی سفیدان ورا مؤظف سازند تا راه حل به این قضیه طولانی ومصیبتبار پایان دهند .این اختلافات وکشمکش ها وتمتمیت خواهی ها به نفع هیچکس نیست. خوشبختانه این اختلافات سیاسی نیست همه حقوقی است که نمیشود آنرا نا امنی خواند . به همین تر تیب برخی مناطق دیگر.

اجتماعی: آغاز سال جاری را میتوان برای چغچران سال سبز خواند سالیکه در اثر توجه اولیائی اموردررأس والی ولایت بیشترین نهال شانی در آن صورت گرفته بیش از هزار بوته گل مرسل وده هزار نهال مثمر وغیر مثمر . در خت های ناجو که از تپه وردک ها شروعتا دامنه های کاسی غرب میدان هوائی واستودیوم ورزشی وهمه اطرف شهر نهال شانی گردیده که مسئولیت حفظ ومراقبت آن بدش خود مردم است وجا دارد که از مقام ولایت وهمه ارگانهای همکاری در خصوص این اقدام که میتوان آنرا اقدام سبز خواند تشکری کرد. چغچران به سر سبزی نیاز دارد ونهال شانی وتغیر سیمائی خاکی آن به حد واجب بودن باید سر سبز شود واز آب هریرود استفاده گردد.

باز سازی: گر چه باز سازی به تناسب منظوری پروژه ها از مرکز ویا وزارت است ونقش خود ولایت در انکشاف آن کم است ولی باز هم توسعه پروژه های همبستگی ملی در اکثر ولسوالی ها از سال گذشته تا هنوز اقدام شایسته ونیکوست اما بشرط آنکه نهایت پیگری شود وبر مرکز فشار وارد آید تا سهم ولایت غور را زیاد سازد وانجینر های بیشتر توظیف نماید. چانس را که بخش انکشاف دهات ولایت غور دارد این است که رئیس ویا مسئول اول آن شخص مسلکی دلسوز صادق ومتعهد است ومیشود آنرا افتخار وغنیمت شمرد که در ولایت غور مصروف خدمت است که گزارش های این ریاست را طور جداگانه در نوبت های بعدی جهت معلومات خدمت دوستان تقدیم خواهم نمود. البته نیمی گزارش ها از بخش انکشاف دهات باید پخش شود که متأسفانه کمتر توفیق یافته ایم اما انشاء الله گزارشات انکشاف دهات وصحت عامه ومعارف را طور گسترده ووسیع نشر خواهیم نمود.

در ولسوالی ها.

.ولسوال صاحبان عدۀ از مرکز منظور شده اند وعدۀ هم بدون منظوری به وظیفه گماشته شده اند طور مصلحتی بوظیفه خود ادامه میدهند خلاصه برخی ولسوال صاحب ها خیلی ضعیف اند بجای کنترول بر پروژه های باز سازی با انجو ها از راه تفاهم وگذاره پیش میآیند وبه همین تر تیب در معاملات وقضایای مردمی به تناسب موقعیت اجتماعی افراد بر خورد صورت میگیرد.

امید واریم این خلاء در جریان سال جاری حل گردد. ما سال نو را به فال نیک میگیریم امید همه کار ها بهتر از گذشته سامان یاید. اما مشکل این است که در ولسوالی ها فرهنگ شهرداری وشهر سازی نیست چون به اصطلاح اداره ونظام ولسوالی ها شاروال ندارند واز طرف دولت هم به ولسوالی ها نقشه شهری فرستاده نشده است ومردم به سلیقه خود سرک وبازار ومؤسسه میسازند که با توسعه وانکشاف بیشتر دوباره تخریب میشود امید در آینده برای هر ولسوالی نقشه استندرد ساخته شود والا سید بشیر جان از طریق سایت جام غور طرح ونقشه مرکز چغچران وهمه ولسوالیهارا دیزاین وبه خاطر آینده خوب به نمایش خواهد گذاشت خداوند همه را توفیق بدهد.