آرشیف

2020-4-22

رفعت حسینی

یادی از چراغ فرهنگ

 یادی ازچراغ فرهنگ سید محمد داود حسینی

روز ۱۷ جدی ۱۳۹۸خورشیدی،هفتم جنوری ۲۰۲۰ترسایی، برابر به چهلمین سالروز وفات یکی ازچراغ های تابنده و ارجناک فرهنگ درجغرافیای افغانستان، سید محمد داود حسینی، می باشد. وی درهفتاد سال ازهشتادوشش سال زندگی خویش ، بخدمتگذاری فرهنگ مایه هایی گذاشت که جان نوازبودند.

داود حسینی در«سیاه مشق» پیوست باین نبشته، این بیت کلیم کاشانی رانگاشته است:
قمری ریخته بالم به پناه که روم؟
تا کجاسرکشی ای سروخرامان ازمن؟!

داودحسینی اززمان حبیب الله سراج، درراه شکوفایی هنر خوشنویسی وادبیات وآموزش وپرورش درافغانستان گام زد وتلاشهای استواروماندگارنمود. دروقت بادشاه دموکرات ومتمدن،امان الله، سرمعلم مکتب اتحاد درباغبان کوچه کابل بود وشاه خودش نیز،هفتهءیکروز، برای تدریس به این مکتب می آمد.
درین عکس پیوست،امان الله وداودحسینی باکرتی وکلاه سپید ،دریکی از صنفهای مکتب اتحاددیده می شوند.

داودحسینی درنخستین سالیان کارهای آفرینشی هنری خویش، بارهابردانه های برنج باریک نگاشته هایی بامزایای خوشنویسی داشت.

ازین برنج ها درزمان کنونی درین جا هاوجوددارد:
موزیم ملی وآرشیف ملی افغانستان ،موزیم های آلمان ،روسیه ،ایران ،مصر،برتش موزیم انگلستان ودربرخی آرشیف های شخصی درداخل وخارج افغانستان.
پس ازان پیوسته درگسترهء خوشنویسی،آموزش وپرورش ،ادبیات وهنر، درمطبعه صکوک،انجمن ادبی،وزارت تعلیم وتربیه، فاکولته ادبیات پوهنتون کابل کاروتلاش مینمود وسال هایی بحیث سناتوردرمشرانوجرگه نیزمشغول بود.
داودحسینی درباره مدفن عبدالقادربیدل درخواجه رواش کابل پژوهشهای دامنه داروگسترده یی درحدود شصت سال بسررسانید ودرزمینه کتابی نگاشت.فشرده پزوهشهای او درین مورددردهه چهل خورشیدی درمجله ادب پوهنتون کابل منتشرگردید. صلاح الدین سلجوقی درکتاب نقد بیدل پژوهشهای وی را بررسی وتاییدنموده است.
.
درزمان زمامداری حزب بیدادگرخلق،داودحسینی بروز ۱۷ جدی ۱۳۵۷خورشیدی درکابل بنابرسکته قلبی ازدنیا رفت. بنابرموازین مدنی ومعاییردانش بایستی وزارتهای آموزش وپرورش واطلاعت وفرهنگ درزمینه مرگ اواقدامی مینمودندمگرنکردند.

ووی را پاس نداشتند!
حتا خبردرگذشت وی ازاخبارساعت هشت شب ازسوی آژانس باختردررادیو و تلویزیون هم ،
بنابرامر
{رفیق!} خیال محمد کتوازی
[ وزیراطلاعات وفرهنگ دولت جمهوری دیموکراتیک افغانستان ، عضوکمیته مرکزی حزب دیموکراتیک خلق افغانستان وعضوشورای انقلابی جمهوری دیموکراتیک افغانستان !!!]
پخش نگردید.
درپیرامون داودحسینی وکارنامه های او میتوان بمنابع زیرین رجوع نمود:
دانشنامه آریانا، انترنت،
کتاب معاصرین سخنور از خال محمدخسته ،چاپ کابل۱۳۴۴،
دانشنامه ادب فارسی به سرپرستی حسن انوشه جلدسوم، ۱۳۷۸تهران،
دانشنامه جهان اسلام، تهران سال نامعلوم،
هری، سال دوم۱۳۷۰،محمدناصرطهوری،
ذکربرخی از خوشنویسان وهنرمندان، فکری سلجوقی۱۳۴۹ کابل ،
هنرخط دردوقرن اخیر افغانستان ۱۳۴۲ کابل، وکیلی پوپلزایی،
تاریخ خط ونوشته های کهن افغانستان ،۱۳۵۰ کابل عبدالحی حبیبی ،
آرشیف ملی افغانستان : گنجینه ذخایرمعنوی کشور،کابل۱۳۸۸ .
وافزونتردرپیرامون هنر ریزه نویسی داودحسینی بربرنج درکتابی بنام «ترسیم سخنان خدا» نبشته گابریل مندل ،نشرات ماریکس ۲۰۰۳ ویس بادن آلمان، فصلی گنجانیده شده است.

….
..
.