آرشیف

2014-12-30

راشد انصاری

کاندیدای اصلح شورای شهر!

 

طـبقِ تکلـیفی کـه دارم بنــده کانــدیـدا شــدم
واردِ شــــورا شــــدم

پیش از ایــن مایــل نبودم گر نشد، حالا شــدم
واردِ شـــورا شـــــدم

قصدِ من از آمدن در صحنه بی شک خدمت است
خدمتِ بی منت است

خوابِ خدمت! را که دیـدم، واله و شیدا شـدم
واردِ شـــــورا شـــدم

مانــده ام با این هـمه مشکل که دارد شهرِ ما
پــس نمی دیدم چرا؟!

کور بـودم پیش ازین ها، تازگی بیــنا شــدم
واردِ شــــورا شــــدم

قتل و نا اَمنی و غارت … در بلاد مســلمین؟!
کــی روا باشـد چنـین؟

فقــر و فحــشا را که دیدم، غیرتی امّا شدم!
واردِ شـــورا شـــــدم

چهره ی بد فُرمِ شهرم را دگرگون می کـــنم
طبـــق قانون می کنـــم

مات و مبهوتم خدایا از کجا پیــــدا شـــدم!
واردِ شـــــورا شــــــدم

کـــارِ خــیر و کـارِ مثبت را فراوان کــرده ام
گرچه پنــهان کرده ام

عاقبـت نزد خـلایق، این زمان اِفشا شــــدم
واردِ شـــورا شـــــدم

در مـحله مسـجدِ زیبــای مـا را دیده اید؟!
آن بـــنا را دیــده اید؟

بارها در صحن آن هی سجده کردم، پا شدم
وارد شـــورا شــــدم

گر که لبخند ِ ملیحی روی لب هایم نشست،
این نشان ِ مومن است!

غنچه بــودم در گذشته،نم نم اما وا شـــدم
وارد شــــورا شــــدم

دکتــرایم را گرفتــم سال پیــش از کمبــریج
با کمک های بســـیج

خون ِ دل خوردم بسی تا این که بی همتا شدم
وارد شـــورا شـــــدم

می کنم یادی هم از دورانِ جنـگ و جبهه ها
گر چــه می باشد ریا

یک، دو باری زخمی از ناحیه ی آن جا..! شدم
وارد شـــورا شــدم

یک نفر گر بی جهت از مادرِ خود کرده قهر،
می رود شورای شهر

من ولـی با منطق و برهان درین جا، جا شدم
واردِ شــورا شــدم!