آرشیف

2014-12-30

محمد تقی حسین زاده

ولــــــــــی من چطورکنم؟

این امریکائی ره بنگر؛این انتحاری ره بنگر
درغیاب هردورفیق است، ولی من چطور کنم؟
برادریک چشمه ما هیج وقتی راضی نشد
دفتر قطر راهم بستی، ولی من چطور کنم؟
رشوه ای دادستان مو به لک ها دالرمیرسد
دواگر که بدهد ، ولی من چطور کنم؟
پول را به خارج نبرید به گفته حامدما
اعتبار که نییسته، ولی من چطور کنم؟
بیاییم درپارلمان؛ بیبینیم بوکس ولگد
بین خودجور نمیه، ولی من چطورکنم؟
وکیل رامتهم مونی اماتنها دیدن مونی
درروزاستهزاءخود…ولی من چطورکنم؟
خبرهای جدیددرتحصیلات موگه هسته
کانکورراتقسیمات مونه، ولی من چطورکنم؟
درکانکورگزشته غوررادیدید همه
وزیرراکه زورداده، ولی من چطور کنم؟
بی نظمی های امسال صرف برای نمره بود
تنبل ها درس نخواند، ولی من چطور کنم؟
لایق ونالایق هیچ درین کشور تشخیص نشد
نمره به جوال میدهد،ولی من چطورکنم؟
وزیرتحصیلات داکتر هسته فقط به نام
فرق تنبل ولایق رانتونه، چطورکنم؟
نمره کانکورهیچ وقت درتقسیم جورنمیه
توکه بیسوادهستی، ولی من چطور کنم؟
نمره کانکورآشک نیست که تقسیمش کنی
واحدنمره کاسه شده،ولی من چطور کنم؟
وقت دانشجو رود, بدی یک کاسه نمره
این جاافغانستان است،ولی من چطور کنم؟

محمد تقی حسین زاده

یاداشت: ازین طریق سلام خوده به خوانندهای عزیزم تقدیم میکنم ویک سلام ویژه برای راشد انصاری دارم ایشان میگفت که طنز هایم رادزدیدی درحالیکه طنز های راکه جور کرده ام ازخودم است واین بارهم درفکر این هستم که مبادا یک وارث پیداشودمثل ایشان ازین جا کوپی برداری کند ودرسایت خود نشر کند وبعد بگوید که این ازمن است.