آرشیف

2017-2-3

سه درد آمد به جانم هر سه یکبار
سه درد آمد به جــــــــــانم هر سه یکبار
غریبـــــی و اسیــــــــــری و غــــم یار
غریبـــــی و اسیـــــــــــری چــاره دیره
اوف غــــم یار و غــــم یار و غــــم یار
جـــــدا از رویت ای مــــــــاه دل افروز
نه روز از شو شناســــــم نه شو از روز
وصــــالت گـــر مـــــــــــرا گردد میسر
همـــه روزم شـــود چـــــون عید نوروز
مـــن که ســـر در بیـــــابانم شب و روز
ســـرشک از دیده بارانم شــــــب و روز
نه تب دیرم نه جـــــــــــــایم می کنه درد
همی دانـــم کـــــــــــــه نالم شب و روز
به قبرستان گــــــــــــــذر کردم کم وبیش
بدیــدم قبــــر دولتــــــــمنـــــد و درویش
نه درویش بـــــــــــی کفن در خاک رفته
نه دولتمـــــــــنـــد برده یک کفــــن بیش
شب تار است و گرگان میزنـــــــند میش
دو زلفـــانت حمــــایل کـــــن بوره پیش
شایق از آن کنــج لبت بوســی به من ده
بگـــــو راه خــــــــــدا دادم بـــه درویش
فهمیه هجران