آرشیف

2015-1-25

محمد نادر علم

زندگی به شرط خنده: فکاهی

 

  
سلام به همه دوستان باز هم چند تا فکاهی بر ای حفظ تعادل سایت وبرای این که جای مطالب طنز خالی نباشد اینجا قرار میدهیم، که امید وار هستیم برای لحظات هم که شده لبخند را به روی لب های شما عزیزان آورده باشیم.
 
 
فتوای جدید طالبان : اگر یک بچه به یک دختر بگه قربانت شوم عزیزم ، 20 ضربه شلاق زده شود!!! اگر بگوید قربانت شوم مقبولم 70 شلاق زده شود !! ولی اگر بگوید قربانت شوم الهی چون در راهی خدا است هیچ مشکل ندارد.
 
روزی معلم  به شاگر د میگه 5 تا حیوان درنده نام ببر،شاگرد میگه :دوتا شیر سه تا ببر
 
 یکی از دوزخ میره دم دروازه ای بهشت تک تک میکنه میگه : یک گلاس آب یخ بدهید، نفر میگوید نمی دهم، میگوید اگه تو هم آمدی دوزخ پشت آب جوش ما نمی دهیم.
 
مادر به بچه اش میگوید: میدانم مو های خواهرت را کش کردی شیطان بازی ات داد . یچه میگوید: بلی ولی آن لگد که به شکمش زدم ابتکاری خودم بود .
 
یک نفر میمیرد میرود آن دنیا، ازش میپرسن چه شد مردی ؟ میگه هیچی شیر میخوردم مردم ! میگن : شیر فاسد بود؟ میگه نه گاو یکدم خوابید.
 
یک خانم 13 گانه ای حامله بوده . 9 ماه میگذرد ولی طفل هایش به دنیا نمی آیند، با نگرانی میره نزد داکتر میگه داکتر صاحب چرا اطفال من به دنیا نمی آیند .داکتر هم سنو گرافی میکند میبیند که از 13 تا طفل 12 تا دختر است و 1 بچه،وبچه دستهایش را زده به کمرش  و به خواهر هایش میگه به جانم قسم اگر بگذارم از اینجا لچ  ( بدون لباس) بیرون بشین.
 
یک نفر چربی داشته میره داکتر، داکتر میگه باید روزی  4 کیلو متر بدوی . . . بعد از چند روز شخصی مذکور زنگ میزنه به داکتر میگه : رسیدم سر مرز چه کار کنم ؟
 
روزی شخصی پیش بهلول بی ادبی نمود.بهلول اورا ملامت کرد که شرط ادب به جا نیاری ؟
اوگفت :چه کنم آب و گل مرا چنین سرشته اند،بهلول گفت : آب و گل ترا نیکو سرشته اند اما لگد کم خورده است!( یعنی تنبیه وتربیت نشد ای )