آرشیف

2016-9-28

راشد انصاری

دروغ گو دشمن خداست !

گه گداری دروغ می گوییم
آری آری دروغ می گوییم

تا شود لفت و لیس مان تأیید
اضطراری دروغ می گوییم !

سال آینده را نمی دانیم
سال جاری دروغ می گوییم

مثل « پیکان » قراضه ایم اما
چون « فراری » دروغ می گوییم

بر خلاف جناب دولت قبل
با نداری دروغ می گوییم!

ما برای تصاحبِ حتی،
یک هزاری ! دروغ می گوییم

پشت وانت اگر نشد، قطعاً
در سواری دروغ می گوییم

مثل اسبی که می زند جفتک
پشتِ گاری، دروغ می گوییم !

اهل چاخانِ ناب و مختصریم
اختصاری دروغ می گوییم

توی بابل که راست می گوییم
توی ساری دروغ می گوییم

مدتی هم که ما فقط محضِ
پاچه خواری! دروغ می گوییم

گر بگوییم می زنیم کمی،
زهر ماری! دروغ می گوییم

بس که تاکید می شود همه جا،
رازداری! دروغ می گوییم

می نویسند بر در و دیوار
یادگاری : « دروغ می گوییم »!

سوی دولت اگر دراز کنیم
دستِ یاری، دروغ می گوییم

ظاهراً در سیاستیم! اما
هی تجاری دروغ می گوییم

خارج از مرز اگر شود لازم
مستشاری دروغ می گوییم!

جمعه ها هم که تازه بی کاریم
افتخاری دروغ می گوییم !

ما و حرف دروغ ؟ ممکن نیست
گه گداری دروغ می گوییم …

به نقل از مجله خط خطی و کانال تلگرام…
سروده: راشد انصاری ( خالو راشد )

نشانی تلگرام: https://telegram.me/rashedansari