آرشیف

2014-12-30

راشد انصاری

خواننده کیـهان!

می رسد روزی که ما هم صاحــب نان می شویم
بــعد عمری بی بخاری مرد میــدان می شویم!

مــا بـه زودی در یکی از این ادارات ِ مـهم
صاحـب ِ پُـستی کلـیدی تـوی اسـتان می شویم

همــسرم!پـایان ِ هـر سختی خـوشی باشد یقین
غم مخور ما هـم خلاص از شر پـیکان می شویم!

مسکنی از “مهر” می سـازم برایت قّد قبر…
صاحـب ِآلـونـکی نـقـلی و ارزان مـی شویم!

چــون خـبرها غـالبا کـذب است بر روی زمین
جمـلگی خـواننده ی اخبار ِ”کیهان” می شویم!

هـر مـکانی سـرزدم ،دیدم بساط گـریه است
پس کجا؟ کی…؟از تَه ِ دل شاد و خندان می شویم

مـدتـی لائـیک و گـاهـی هـم اگـر لازم شود،
ما مسلمان تر تر از هر نامسلمان مـی شویم!

دست شیطان را اگرچه بسته ایم از پشت ،لیک
گر دهد پا ،دست بر دامان شیطان می شویم!

ما که در ماه خدا “بی خود” شدیم از خود،چرا
در دعاها خواستــار ماه شعبان می شویم؟!

گـاه حـتی در دفاع از دین و ناموس و وطن
عـازم حُـمص و دمـشق و خـاک ِلبنان می شویم!

یا “زلیخایی” اگـر پیدا شود در خاک مــصر
از زمین و از هوا راهـی کنعان می شویم!

بـا ظهور یک نفر زیباتر از “یوسف”، ولی
کــل ایران وارد استان “سمنان” می شــویم!

چون که هرگز نیست هر خود کرده را تدبیر،پس
ما هم از افعال خود حتما پشیمان می شویم

مـی رود با گـوشه ی چشـمی اگر ایمان ز دست
پـس چـرا با پند ِ واعظ اهل ایمان می شویم؟!

این قضـیه تا قیـامت قابـل کــش دادن است
مـا بـرای مصلـحت تـسلیم فـرمان می شویم!

راشد انصاری

ایران