آرشیف

2014-12-30

راشد انصاری

خبرنگار ـ اشتراکی ۱

 

به مناسبت گرامی داشت روز خبرنگارسروده شد…

 

دلم خوش است که نامم خبرنگار بُوَد
کسی که بر سر ِ کاری، خفن سوار بُوَد!

دلم خوش است به پُر طمطراقی ِ شغلم
که حاصلش دو سه تا لوح ِ افتخار بُوَد

میان ِ مردم و مسوول چون پُلی هستم (۲)
که پایه هاش! به دوش ِ من استوار بُوَد

بگو چه کار کنم با اجاره ی منزل
بدین حقوق که قّد ِ سه تا نهار بُوَد؟!(۳)

به دست ِ مؤجر ِ بَد، بر سر ِ اجاره بها
حقوق بنده ی بی چاره لـّت و پار بُوَد

چه قول ها که نداده تعاونی مسکن(۴)
که خانه های قشنگی در انتظار بُوَد

کنون که فصل خزان است حال ِ فعلی ِ ما
امید ِ جمله فقط موسم «بهار» بُوَد (۵)

خبرنگار، خروسی است جنگی و نا ترس
که سر بریده ی جشن و عزای یار بُوَد!

خبرنگار ِبسیجی به جز قلم ، کاغذ
همیشه صاحب یک ضبط و یک نوار بُوَد!

خبرنگار،که سی سال شغل او این است
دوان دوان پی ِ مسوول ِ تازه کار بُوَد

همیشه در پی ِ سوژه به هر کجا ویلان
و کفش ِ پاره اش البته سوگوار بُوَد!

ز دست ِ خیل ِ طلبکار با دوی صد متر
همیشه یک تنه در حالت ِ فرار بُوَد!

خبرنــگار ، نــگویـد تمـلقی عــمرا
نگو که مصرع بالایی ام شعار بُوَد!

به رغم این همه اوصاف عاشق ِ کار است
اگر چه بر سر ِ راهش هزار خار بُوَد

و جالب این که به دست ِ «دبیرِ» محترمش
خبرنگار به صد کنترل دچار بُوَد

اگر چه کنترل این جا نمی شود سانسور
دبیر هم به خدا تحت ِ صد «فشار» بُوَد!

اشارتی گذرا کرده ام به این حرفه
چرا که درد ِ دل ِ بنده بی شمار بُوَد

اگر چه سخت و زیان آور است شغل ِ حقیر
دوای خستگی ام، عشق ِ این دیار بُوَد

پی نوشت:

۱-با همکاری محمد جاوید
۲ـ خبرنگار، پلی است بین مردم و مسوولین
۳-همان ناهار است…بفرمایید!
۴ـ منظور تعاونی مسکن سابق خانه مطبوعات هرمزگان است!
۵ـ گوش شیطان کر، گفته اند این خانه ها تا فروردین ماه سال آینده آماده تحویل خواهند بود! انشاءالله! پس واضح است که این بهار با شعار زنده باد بهار طرف فرق می کند.