آرشیف

2015-6-24

عبد الحمید سروری

یادی ازاولین هوانورد غوری شهید دگروال سید عمر پیلوت
 یادی ازاولین هوانورد غوری شهید دگروال سید عمر پیلوت
اولین هوانورد غوری شهید دگروال سید عمر پیلوت


شهید دگروال سید عمر پیلوت

بازسفیــــد
دریـن آرامـگاه خـونـیـن کفــن است

شهیـــد قهــرمان ایـن وطــن بیــــن
دریـن آرامگاه جـانـانـه فــردیســت

ز اولاد نبــــی فـرزانه مـــردیســت
دریـــن آرامـگاه بـاز سفـیــد اســت

به نقـد جان خود جان ها خریداسـت
دریـن آرامـگــــاه عنـقــا غـنــــوده

فضـای آســـمان را طــــــی نمــوده
دریـن آرامگــه سیــد عمــــر جـان

غـنــــوده در پنــاه حـــــی سبــحان
زاوصاف و خصالش من چه گویم

زعمــرش گـر بپرسی با تـو گـویـم
نهال عمـرآن تا رسـت و خـم شـــد

چهــل و شــش بـود نه بـیش نه کـم
ده برج اسد فوتش چه سخت اسـت

هــزاروسـه صـدوهفتـادهفـت اسـت
ز(نـادم) شـد دعـای صبـح وشامــش

بـه عجــززالتـجــا گـــویــدالـهـــش
خـداوندا زالطا ف عمیمــت
ببخشا ایـن شهیـد نازنینــت

شهید سید عمرپیلوت فرزند مرحوم سید محمدانوردر سال( 1331هجری شمسی )در قریه خواجه ها ولسوالی تولک ولایت غور تولد گردیده در دوران کودکی دروس دینی را نزد مرحوم پدرش ودوره ابتدائیه را در مکتب تولک درسال1346هجری شمسی ختم و در  زمره شاگردان ممتاز عازم  لیسه حربی (نظامی)کابل گردید.
بعدازختم صنف دوازدهم لیسه حربی درسال1352هجری شمسی  شامل اکادمی تخنیک در مسلک تخنیک طوپچی زمینی گردید که در همین سال بعدازمعائینات صحی  جهت تحصیلات عالی در مسلک پیلوتی عازم اتحاد شوروی سابق گردیده .که در سال (1356) بعد از ختم تحصیلات عالــی در رشته پیلوتی طیارات جـت میگ17به رتبه دوهم بریدمن به صفت پیلوت در میدان هوائی شیندند تعین بست گردید.                        
شهید سیدعمرپیلوت نظر به لیاقت و استعداد خاص که در مسلک مربوط داشت توانست که در دوره خدماتش در قوائی هوائی کشور در طیارات مختلف النوع پرواز نماید.در ابتدآ در طیارات میگ 17وبعدآدر طیارات  میگ 21و هم در طیارات مسافر بری نوع انتنوف 26و انتنوف32 به صفت پیلوت فعال پروازی اجراء وظیفه نماید.
شهید سید عمر پیلوت در پهلوی مسلک پیلوتی جهت فراگیری علوم نظامی سیاسی در سال (1364 )دوباره عازم اتحاد شوروی وقت در مسکو گردید وبعد از ختم موفقانه تحصیلات به درجه ماسترعلوم سیاسی ونظامی از اکادمی نظامی سیاسی فارغ وبه وطن عودت نموده به صفت پیلوت فعال ومعاون سیاسی در قوائی هوائی کشور تعین گردید.شهید سید عمرپیلوت دررهبری قوائی هوائی کشور نقش داشت که میتوان از خدمات شائیسته اش در دوران امریت سیاسی میدان هوائی قندهار و معاونیت سیاسی قوائی هوائی در کابل یاد آوری نمود.شهید سید عمر پیلوت از یک فامیل روشنفکربوده دارائی اخلاق نیکو,خوش برخورد,و از معاشرت عالی برخوردار بود. جوان نیرومند دارائی اخلاق حمیده,چهره بشاش ونسبت به همه گان صمیمی بود دارائی قد متوسـط,چــهره گندمــی ودر جـریان صحبت کاملآ آرام وخونسرد به نظر میرسید ولی در اجراء وظایـف روز مره از دسپلین عالی نظامی برخوردار بود.                                                                           
شهید سید عمر پیلوت خودرا مربوط ومنوط به همه ملیت های کشور میدانست و هیچ نوع تعصب قومی ,لسانی ونژادی دروجود وکردارش دیده نمیشد. به لسان پشتو حاکمیت داشته و به لهجه شرین قندهاری صحبت مینمود.(روزازروزهاکه من از دفترکارش خارج شدم یکی ازهم صنفی های دوران پوهنتون هوائی  ام که ازولایت جوزجان بود با من مقابل شد. خندیده به مزاح گفت غوراتی با قندهاری ها چه ارتباط داری  )
شهید سیدعمرپیلوت در بین پرسونل قوائی هوائی از محبوبیت خاص برخوردار بوده و همگی به او به دیده قدر مینگریستند.شهید سیدعمرنسبت به علاقه که به وطن ,مردم ومسلک مربوط خویش داشت تا آخرین روزهای زنده گی به وظایف پیلوتی اش ادامه داد ه و به صفت پیلوت فعال پروازی اجراء وظیفه مینمود. ولی با تائسف اطلاع گرفتم که دردهم اسد سال( 1377هجری شمسی) در میدان هوائی قندوز طیاره اش مورد اصابت مرگبار راکت قرار گرفته وبه جاودانه گان پیوست(روحش شاد)شهید سیدعمراز بین هم قطارانش رفـــــــــت وامــــاافــــــــــتخارات فنــانــــــــــــــاپذ یـــرش جـــــاودانــــــــــه در بـــــین مـــا اســــــــــــت.

ناگفته نباید گذاشت که شهید سید عمر پیلوت اولین هوانوردغوری در تاریخ کشور ما بودکه بعدآحماسه آفرینان دیگرمانند جگرن شهید سید جان پیلوت, شهید جگتورن محمد پیلوت, مرحوم جگــتورن عبدالقادرپیلوت, دگروال محمدظاهرپیلوت و دگروال اخترمحمد پیلوت را در ردیف پیلوتان جوان دلیر غوری در چوکات قوائی هوائی کشورمصدر خدمت گریدند.    وازینکه بنده درپوهنتون هوائی ومدافعه هوائی  به صفت افسر اجراء وظیفه مینمودم ازصنف اول پوهنتون الی ختم دوره ء تحصیل پیلوتان جوان و دلیر با من یکی بوده وهر لهظه زنده گی گذشته شان خاطره فراموش نا شدنی در زنده گی من است.آنها رفتند ولی حماسه خاطرات شان جاودانه در قـــــلب مــــن مــــی بـــــاشــــــد.روح شــهیدان مــا شـــاد وروان شـــــان گــــرامـــــی باد.                              
عبدالحمید(سروری) سابق افسر قوائی هوائی و مدافعه هوائی کشور شهر برلین جرمنی