آرشیف

2015-1-19

امیرمحمد غوری

گزارش پیشرفت 98% کار پروژه انکشافی استدیوم ورزشی و جمنازیم سرپوشیده برای طبقه اناث

اینکه ورزشکاران ولایت غور مرکز شهر چغچران در طی سالهای متمادی نسبت عدم موجودیت استدیوم و جمنازیوم و نداشتن میدان مناسب جهت تمرینات خویش سخت دچار مشکل بودند، که در سال 1389 به اساس سعی و تلاش مسولین اداره آمریت ورزش توجه و همکاری مقام ولایت پروژه استدیوم ورزش و جمنازیوم به تیم ملکی و باز سازی کشور جاپان مقیم در پی آر تی غور پیشنهاد گردیده که خوشبختانه در اوایل سال 1390 این پروژه از جانب تیم ملکی کشور چاپان به مبلغ 464102 دالر آمریکائی منظور گردیده و کار ساختمانی این پروژه به انجو نوع هریرود به قرار داد سپرده شده که دیوار احاطه آن در ساحه 16 جریب زمین بامع پنجره به ارتفاع 3 متر بشکل پخته و اساسی اعمار گردیده و یک باب تعمیر بطور 60 متر و 7 متر عرض در دو طبقه بداخل استدیوم ورزشی به طور پخته و اساسی ساخته شده که منزل زیر آن دارای 2 باب سالون 4 باب اطاق 2 باب تشناب و 2 باب حمام با تمام ملحقات شان، و منزل دوم آن صرف لوژ برای اعضای محترم رهبری و سایر مراجعین محترم ساخته شده.
و همچنان یک باب جمنازیم سر پوشیده برای ورزشکاران طبقه اناث بامع یک باب سالون 2 باب اطاق بخاطر دفتر جمنازیم و گارد خانه 2 باب تشناب و یک باب حمام با تمام ملحقات شان بطور پخته و اساسی اعمار گردیده و کار ساختمانی این پروژه در اوایل برج جواز سال جاری توسط انجو قرار داد کننده آغاز و در حال حاضر کار ساختمانی لوژ استدیوم و جمنازیوم و احداث میدان فوتبال 98 % پیشرفت نموده که در آینده نزدیک کار ساختمانی پروژه 100% تکمیل میگردد و جهت بهره براداری به اداره آمریت ورزش تسلیم مینماید.

البته قابل یاد آوری است که تا هنوز هم در مراکز 9 ولسوالی دیگر مربوط این ولایت مشکل ورزشکاران بجای خود باقی است اما با تکمیل شدن پروژه مذکور 70% مشکل ورزشکاران شهر چغچران مرفوع میگردد ولی اداره آمریت ورزش جهت رشد و توسعه ورزش در نکات مختلف شهر جهت رفع مشکلات ورزشکاران به اعمار چنین پروژه های نیاز دارد که در زمینه جهت مشخص شدن ساحات ورزشی، موضوع چندین مرتبه بریاست محترم شاروالی پیشنهاد گردیده که تا اکنون کدام ساحه به اداره آمریت ورزش مشخص نگردیده ورنه در عرصه احدات میدانها آن نیز اقدام میگردید.