آرشیف

2014-12-21

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

گزارش مختصر سفر هیئت عالیرتبه شاروالی کابل به آیالات متحده امریکا
 

گزارش مختصر سفر هیئت عالیرتبه شاروالی کابل به آیالات متحده امریکا

بخش فرهنگی دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

 

عنوان سفر: سفر آموزشی " Study Tour " 
هیئت عالیرتبه شاروالی کابل متشکل است از: محترم دیپلوم انجنیر خوژمن علومی معاون خدمات شهری شاروالی کابل به عنوان رئیس هیئت ، نثار احمد حبیبی غوری رئیس تنظیف، انجنیر عقل خان ذاخیلی رئیس مالی واداری، داکتر احمد کمال قاسمیار رئیس منابع بشری، نسرین صبری رئیس سرسبزی، محمد وکیل عطایی رئیس عواید، سید نظام الدین وحدت رئیس ناحیه دهم و احمدشاه اوریاخیل معاون فنی ریاست سرسبزی.

گزارش مختصر سفر هیئت عالیرتبه شاروالی کابل به آیالات متحده امریکا

دعوت کننده: پروژه ابتکار شهر کابل USAID/KCI
مدت زمان سفر: هیئت به تاریخ 27 سرطان 1392 کابل را به سوی آیالات متحده امریکا ترک مجموعا به مدت ده روز به سفر ادامه داده و به تاریخ 6 اسد 1392 دوباره عازم کشور عزیز افغانستان گردید. این ایام مصادف است با ( 18 الی 28 جولای 2013 ). 
بلی ؛ این سفر کاملأ یک سفر رسمی و دولتی بود، مگر رسالت بنیاد فرهنگی جهانداران غوری در استفاده از مساعدت زمان در همچو سفرهای چیست؟
محترم نثار احمد حبیبی غوری معاون بنیاد فرهنگی جهانداران غوری بجواب بخش فرهنگی دفتر مرکزی بنیاد جهانداران غوری گفت : با استفاده از سفر رسمی ، آموزشی و گردشگری در آمریکا در حاشیه ملاقات ها نحوه ی ایجاد بنیاد را با بیشترین میزبانان آنجا توضیح داشته و تاریخ امپراطوری غوری هارا به ایشان تشریح نموده است، چیزیکه زیاد تر توجه میزبانان امریکایی را بخود جلب نمود، این بود که در عصر غوری هااولین امپراطور زن در جهان اسلام به سر زمین پهناورهند چگونه عدالت ، دموکراسی و داد خواهی اسلامی را تحکیم بخشید که تا امروز سلف هندی از آن به قدر یاد می کنند بود.

گزارش مختصر سفر هیئت عالیرتبه شاروالی کابل به آیالات متحده امریکا

آقای حبیبی گفت: من در سفر های زیادی و کشور های زیادی شرکت نموده و با طیف های زیادی از مردم تماس گرفته و روی اهداف سفرم بحث و تبادل افکار نمودم، اما دراین سفر علاوه از اموررسمی که شهر کابل بخواهر خواندگی شهر« موریتای ایالت کلفورنیای امریکا» پذیرفته شد ، جایگاه بنیاد جهانداران غوری هم از مقام شامخی در این شهر ها بر خوردارگردیده و سر تعظیم به کارنامه های غوری ها طی دوران حکومت داری شان فرو آورده شد.

گزارش مختصر سفر هیئت عالیرتبه شاروالی کابل به آیالات متحده امریکا

آقای حبیبی علاوه نمود که: بنیاد فرهنگی جهانداران غوری خارج از بستگی های سیاسی و اقتصادی پیوند خود را با بنیاد ها و نهاد های اجتماعی و فرهنگی شهر های که تیم شاروالی کابل از آنها بازدید نمود نیز اعلام داشت و بالمقابل نهاد های اجتماعی و فرهنگی شهر های اورنج کونتی، موریتا، ریدلاند، پام سپرینگ، ریور ساید، کووینا، باومنت و بانینگ ایالت کلیفورنیای امریکا اظهار دوستی و تبادل فرهنگی نمودند وفعالیت های بنیاد را در مدت زمان کم بی سابقه و قابل قدر دانستند.