آرشیف

2015-6-25

jameghor

گزارش از ولایت غور

به ابتکار الحاج بازمحمد ” احمدی ” والی ولایت غور, سال 1387 را بنام سال (سرسبزی) وحفظ محیط ذیست سالم برای همه آغاز ودر تمام ولایت غور به دستورمقام ولایت اضافه از دوصدهزار نهال مثمر وغیر مثمرغرس گردید. که منجمله نهال شانی وایجاد پارک تپه عیدگاه , پارک جام با تـزء یکن اضافه از (700) بته گل مرسل وغرس اشجار ذینتی مژده دهنده آینده خوبی برای ساکنین شهرچغچران میباشد ونیز درین هفته تحت قیادت الحاج بازمحمد ” احمدی ” بنام سال (کاروعمل) دایر گردید که درآن نماینده یونما وتمام موسسات خارجی و داخلی روسای دوایر و ولسوالان اشتراک داشتند:
والی ولایت غور پلان کاری ورهنمودی ( 18 ) فقره سال 1387 را تشریح و روی پلان کاری جهت محوکشت تریاک وقاچاق به ولسوالان تاکید فرموده  ودرقسمت تطبیق پروسه دایاک وخلح سلاح اشخاص غیر مسئول درولسوالی ها با النوبه هدایات لازم عرکا فرموده ودرضمن تغیرات وتبدیلات ولسوالان را بخاطر انجام کار بهتربشرح ذیل معرفی نمودن .

1- الحاج محمد قاسم (اعلم) سرپرست ولسوالی دولتیار
2- نجیب الله لفرائی ولسوالی چارسده
3- سید محمد نادر ” بحر ” ولسوال دولینه
4- ملااحمد ” ملجی ” ولسوال شهرک
5- محمد نصیر ” نصرتیار ” سرپرست ولسوالی پسابند
6- عبدالبصیر ولسوالی ساغر
درولسوالی تیوره محمد قاسم ” قاضی زاده ” در ولسوالی لعل وسرجنگل الحاج حیدرعلی “اعتمادی ” ودرولسوالی تولک سید بحرام الدین به صفت ولسوال ایفای وظیفه مینماید جلسه گزارش دهی ولسوالان از تاریخ اول ثور آغاز وبتاریخ 4 ثور ختم شد.