آرشیف

2015-6-25

jameghor

گزارش از سالگرد هشتم ثور پيروزي مجاهدين در ولسوالي لعل و سر جنگل

هشتم ثور1388 مصادف بود با هفدهمين سالروز پيروزيجهاد مقدس مردم افغانستان عليه ارتش اشغالگر سرخ شوروي آنزمان ورژيم دست نشانده آن.

بهمين مناسبت در ولسوالي لعل وسر جنگل ولايت غور محفل با شكوهي برگزار گرديد اشتراك كنندگان جلسه را سران ادارات دولتي افسران وسر بازان قومانداني امنيه. امنيت ملي اساتيد وشاگردان ليسه هاي اناث وذكور مر كز لعل وصد ها تن از مردم وباشندگان ولسوالي لعل وسر جنگل اعم از زن ومرد تشكيل ميدادند.  ابتدا سربازان قومانداني امنيه لعل وشاگردان معارف به تر تيب مراسيم رسم گذشت را اجرا نمودند كه با كف زدن هاي حاضرين ومقام ولسوالي بدرقه گرديدند. ساعت ده بجه قبل از ظهر بر نا مه با تلاوت آيات چند از كلام الله مجيد آغاز يافت سپس سرود ملي افغانستان توسط شاگردان ليسه زينب كبرا(س) مقيم مر كز لعل اجرا شد. بدنبال آن حاج حيدر علي (اعتمادي) ولسوال لعل وسر جنگل به ايراد سخن پرداخت. وي ضمن صحبت هايش ازرشادتها وفدا كاري هاي مردم ومبارزين افغانستان در سنگر هاي داغ مبارزه.عليه ارتش سرخ شوروي .ستايش بعمل آورده اضافه نمود كه مجاهدمردان افغانستان در صحنه هاي نبرد. مردان مبارزه ورزم وپيكار در ميدان حكو مت داري ودموكراسي مردان صلح ومردم داري ميباشند وي همچنان گفت كه جنگ پديده خوب نيست آما نميتوان آنرا براي هميش نفي كرد.در شرايط كه دشمن متجاوز.قسد تسخير خانه ووطن مارا را داشته باشد نا گزير بايد متوصل به جنگ شد. متعاقب آن سخنرانان ومقاله خوانان.بيانات و مقالات شانرا ايراد وقرائت نمودند كه  تقريبآ نصف آنانرا شاگردان ليسه زينب كبرا تشكيل ميدادند.سپس سربازان قومانداني امنيه با سر پرستي سمونيار استاد غلام رسول خان آمر لوژيستيك آن قومانداني به اجراي ازجانب مقام ولسوالي در نظر گرفته شده بود كه  از جمله يك دانه چپن براي غلامرسول خان  توسط شخص خود ولسوال تقديم و براي هر يك از مقاله خوانان وسرود  خوانان وهنرمندان با قي تحايف توسط الحاج دانشيار آمر اجراييه ولسولي لعل وسر جنگل تقديم گرديد. ومحفل با دعاييه توسط الحاج اعتمادي مدرس مدرسه علميه ثامن الائمه به پايان رسيد.

 

سالگرد هشتم ثور پيروزي مجاهدين

 

سالگرد هشتم ثور پيروزي مجاهدين

 

سالگرد هشتم ثور پيروزي مجاهدين

 

سالگرد هشتم ثور پيروزي مجاهدين

 

سالگرد هشتم ثور پيروزي مجاهدين

 

سالگرد هشتم ثور پيروزي مجاهدين

 

سالگرد هشتم ثور پيروزي مجاهدين

 

سالگرد هشتم ثور پيروزي مجاهدين